Kombinasjonsbehandling mot nevropatisk smerte

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Gabapentin og nortriptylin sammen er mer effektivt mot nevropatiske smerter enn hver for seg.

Perifer nevropati, elektronmikrografi. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos

Nevropatiske smerter kan være vanskelige å behandle. I en studie ble 56 pasienter med diabetisk polynevropati eller postherpetisk nevralgi med smerteskår ≥ 4 (skala 0–10) randomisert til å ta gabapentin tabletter, nortriptylin tabletter eller en kombinasjon av disse i tre ulike seksukersperioder (1). Det ble titrert frem til den maksimale tolererte dose. Gjennomsnittlig daglig smertenivå ble redusert fra 5,4 ved studiestart til 3,2 med gabapentin, 2,9 med nortriptylin, og 2,3 med kombinasjonsbehandling ved maksimal tolerert dose.

– I denne velutførte studien fant man en moderat forbedring av smerteintensitet med kombinasjonsterapi, mens livskvalitetsmålet SF-36 ikke ga sterke holdepunkter for at kombinasjonsbehandling var bedre enn monoterapi, sier seksjonsoverlege Rae Bell ved Smerteklinikken, Haukeland universitetssykehus. 11 pasienter (20 %) fullførte ikke studien. Et viktig spørsmål er om den påviste statistisk signifikante forskjellen i smerteintensitet var klinisk signifikant. Studien ville ha vært styrket dersom pasientene hadde indikert hvilken behandling de foretrakk.

– Ifølge gjeldende behandlingsalgoritmer for nevropatisk smerte bør kombinasjonsregime anvendes når monoterapi ikke fører frem. Samtidig er det viktig å påpeke at kombinasjonsregimer kan gi økt risiko for feilbruk av medikamenter, medikamentinteraksjoner og redusert etterlevelse. Man bør også være oppmerksom på bivirkninger, for eksempel munntørrhet, spesielt ved bruk av nortriptylin, sier Bell.

Anbefalte artikler