Flertallet av nyfødte kan bli 100 år

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

I land med høy levealder kan flertallet av barn født etter 2000 forvente å leve til de fyller 100 år. Det viser en oversiktsartikkel i The Lancet.

Det er store sjanser for at dette barnet blir like gammelt som sin 100-årige oldemor. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos

Forskerne analyserte tall fra over 30 rike land (1). Forventet levealder har økt siden 1840, og utviklingen viser ikke tegn til å flate ut.

Økt levealder vil trolig gi økt etterspørsel etter helsetjenester. Det er vanskelig å vurdere hvor mye, årsakene er mange. En stor del av helsetjenestekostnadene kommer i siste leveår. Økt levealder kan derfor bety en forskyvning av utgiftene mer enn en økning.

– En utgiftsreduksjon er også en teoretisk mulighet. I 1979 lanserte legen James Fries en hypotese om at perioden med funksjonssvikt før død vil bli kortere når levealderen stiger mot en øvre biologisk grense. Forskningen har ikke kunnet bekrefte hypotesen, resultatene spriker, sier professor Tor Inge Romøren ved Senter for omsorgsforskning, Østlandet.

– Medisinens hverdag vil bli endret som følge av befolkningens aldring. Likevel er økte helseutgifter ved økende levealder kun småpenger sammenliknet med de økte pensjonsutgiftene. Forfatterne foreslår at arbeid blir en varig del av det samlede livsløpet. De unnlater å peke på et like nærliggende tiltak, nemlig å øke fertiliteten. Eldrebølgen blir først og fremst et problem fordi store fødselskull med økende levealder etterlater seg altfor få barn, barnebarn – og etter hvert oldebarn, sier Romøren.

Anbefalte artikler