Feilbehandling av kronisk hodepine

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kronisk spenningshodepine er en svært vanlig lidelse i Norge. Mange av disse pasientene har et overforbruk av medikamenter som gjør vondt verre.

Ragnhild Berling Grande. Foto privat

Ragnhild Berling Grande har i sin avhandling Primary chronic headaches in the general population undersøkt prevalensen av kronisk hodepine hos et representativt utvalg av norske voksne i alderen 30–44 år. Deltakerne som i spørreskjema oppga at de hadde kronisk hodepine, ble i etterkant intervjuet og undersøkt av nevrolog.

– Vi fant at kronisk spenningshodepine er den vanligste hodepinetypen og utgjør 95 % av de primære kroniske hodepinetypene. Av disse har ca. 50 % migrene som tilleggsdiagnose. Kun 4 % har kronisk migrene, sier Grande.

I tillegg er det mange som tar reseptfrie smertestillende medikamenter så ofte at det gjør vondt verre.

– Rundt halvparten av disse pasientene hadde et skyhøyt overforbruk av medikamenter, noe som kan gi medikamentoverforbrukshodepine. En oppfølging av denne gruppen viste at en stor andel ble bedre etter halvannet år. Det kan skyldes både redusert medikamentbruk og større bevissthet om egen diagnose. Det er neppe uttrykk for en spontan bedring, siden disse personene i snitt hadde hatt kronisk hodepine i 16 år og et medikamentoverforbruk i ni år, sier Grande.

15 % av pasientene med kronisk hodepine har aldri oppsøkt lege, og bare 22 % er blitt henvist til nevrolog. Grande mener det er en underdiagnostisering og underbehandling av denne pasientgruppen. Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 3.12. 2009.


Kronisk hodepine: Ulike typer hodepine som opptrer minst 15 dager per måned i minst tre måneder. Kronisk hodepine rammer 3–4 % av den voksne befolkningen og gir stort sykefravær og redusert livskvalitet.

Medikamentoverforbruk: Bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter (f.eks. Ibux og Paracet) i 15 dager eller mer per måned i minst tre måneder, eller bruk av reseptbelagte smertestillende medikamenter (Paralgin forte/triptaner/opiater) i ti dager eller mer per måned i minst tre måneder.

Medikamentoverforbrukshodepine: Forverring av hodepine som følge av medikamentoverforbruk. Første gang beskrevet i 1950 (medication-overuse headache).

Anbefalte artikler