Viktig om utviklingshemning

Kjersti Ramstad Om forfatteren
Artikkel

Eknes, J

Løkke, JA

Utviklingshemning og habilitering

Innspill til habiliteringsprosessen. 292 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. Pris NOK 379

ISBN 978-82-15-01342-8

Boken er laget etter initiativ fra Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning (Stiftelsen SOR som bl.a. støttes over statsbudsjettet) (1). Den er primært skrevet for bachelorstudenter og ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester.

Den er lett å finne frem i. Layouten er enkel og oversiktlig. En kort redegjørelse om Stiftelsen SOR savnes. Forfatterne presenteres til slutt.

Første hovedtema er livskvalitet. Her blir perspektiver på helse og habilitering, livskvalitetsbegrepet, nettverkskartlegging, arbeid og arbeidsrådgivning for mennesker med utviklingshemning, seksualitet og sorg og tap behandlet.

Helse er neste hovedtema. I kapitlet om fysisk aktivitet introduseres for første gang ICF (International classifications of functions) – WHOs modell for samspillet mellom helse, funksjonshemning, aktivitet og deltakelse, personfaktorer og miljøfaktorer (2). Det er egne kapitler om hørselssvikt, synssvikt og oral helse og et utmerket kapittel om oppfølging hos fastlegen. Atferdsanalytisk psykoterapi i behandling av psykiske lidelser hos mennesker med lett utviklingshemning er viet et langt kapittel. Helsedelen avsluttes med et kapittel om aldring – generelt hos utviklingshemmede og spesielt hos personer med Downs syndrom. Et kapittel om epilepsi ville ha føyd seg pent inn i denne temarekken.

Tredje hovedkapittel, om rettigheter og selvbestemmelse, er godt egnet til å slå opp i både for nybegynneren og den mer erfarne. Juristen gir klare definisjoner, praktikeren gir gode eksempler. Teoretikeren filosoferer over negativ frihet og psykologen har et nyttig kapittel om hjelpemidler for forståelse, selvstendighet og deltakelse. Avtalestyring som metode er greit beskrevet. Kapitlet om tros- og livssynsfrihet til slutt passer godt inn i helheten.

Fjerde hovedkapittel er viet utfordrende atferd. Det starter med prinsipper for konfliktmekling mellom familier og hjelpeapparatet og fortsetter med utagering og selvskading – godt skrevet om to viktige emner. Hvis psykologens perspektiv hadde vært supplert med (barne)psykiaterens, ville det blitt enda bedre. Avslutningsvis kommer to kapitler om hhv. rusbruk/rusproblemer og kriminalitet.

Dette er en av flere nye bøker om utviklingshemning beregnet på samme målgruppe. Denne bokens styrke er at man har evnet å samle mye og god klinisk erfaring mellom to permer og sette denne i et kunnskapsbasert perspektiv. Det er en rød tråd i fremstillingen som samsvarer med visjonen til Stiftelsen SOR, men hovedinntrykket er ellers at redaktørene har gitt forfatterne vel frie hender. ICF som modell og individuell plan som arbeidsredskap er nevnt i flere kapitler, men kunne i en lærebok med fordel fått en mer overordnet plass og dermed bundet det hele mer sammen. For leger i administrative stillinger tror jeg boken kan være nyttig, ikke minst på grunn av det epidemiologiske perspektivet som er godt ivaretatt i flere av kapitlene. For fastlegen gir boken oversikt over helserelaterte problemområder som er viktige for den utviklingshemmede pasienten, men som ofte gis liten plass i medisinske lærebøker.

Anbefalte artikler