Til å bli klok av

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Bugge, KE

Røkholt, EG.

Barn og ungdom som sørger

Faglig støtte til barn og ungdom som opplever alvorlig sykdom eller død i nær familie. 206 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 298

ISBN 978-82-450-0762-6

Som det fremkommer i undertittelen er dette en bok beregnet på voksne som arbeider med barn eller ungdom i barnehage, skole, SFO eller på ulike nivåer i helsetjenesten. Det vil si samtlige yrkesgrupper som møter foreldre og barn som pårørende og etterlatte i krise og sorg. Betydningen av en tverrfaglig/-etatlig samhandling er også understreket.

De to forfatterne er henholdsvis sykepleier og pedagogisk-psykologisk rådgiver. Etter å ha arbeidet klinisk og med forskning og utviklingsarbeid i mer enn 15 år med familier i tider med sykdom og etter forventet eller brå død, fungerer de nå som henholdsvis leder og spesialrådgiver ved Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus.

I sju velredigerte kapitler beskrives mangfoldet ved barns og ungdoms reaksjoner og behov i et utviklings- og mestringsperspektiv, gjennom boken også beskrevet i en rekke gode eksempler, ofte med sitater fra samtaler med barn og ungdom. Teksten belyser ytterligere hvor ulikt hverdagsliv, prestasjoner og væremåte kan påvirkes av sykdom og død. Her er også omtale av arbeid med barn og unge med spesielle behov bl.a. fra familier med etnisk minoritetsbakgrunn.

Det gis en god og oversiktlig beskrivelse av metoder for å støtte barn og ung som pårørende og som etterlatte. Intervensjoner for å skape trygghet, refleksjon, kroppskontroll, forståelse og emosjonell kontroll er kort beskrevet. Likeså gis det eksempler fra foreldreveiledning, familiesamtaler, leke- og samtaleterapi. Sorgstøttetilbudet ved A-hus synes å være et glimrende eksempel på et helhetlig tilbud. Der inngår både familiesamtaler, sorggrupper for barn og unge bla basert på alder eller spesielle behov, foreldregruppe, besteforeldre- og nettverkstreff og samling for førskolelærere og lærere.

Barns rettigheter er godt omtalt med henvisning til gjeldene politiske føringer, lover, regler og en oversikt over nyttige linker og nettsteder. Fortsatt er det mye ugjort på dette feltet, ikke minst innen psykisk helsevern for voksne når det gjelder å kartlegge om pasientene har barn, skaffe informasjon om hvordan barna har det og sikre at barn blir tilstrekkelig ivaretatt.

Litteraturlisten er omfattende med en rekke henvisninger til norske arbeider, men også til relevante internasjonale publikasjoner. Forfatterne skriver at de bevisst har unngått å lage et stikkordregister fordi de ønsker at leseren skal «lete etter helhetlig meningsforståelse og ikke etter enkelte søkeord». Dette er helt i tråd med de holdninger og kunnskaper de presenterer i denne boken som trygt kan anbefales til kollegene. Den bør kunne inngå som pensum i en rekke helsefag.

Anbefalte artikler