Kvalitetssikring ved biokjemiske analyser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bolann, BJ.

  Riktig svar på biokjemiske analyser

  En innføring i analytisk kvalitetsovervåking. 132 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 229

  ISBN 948-82-450-0883-8

  Målgruppen er bioingeniører under utdanning, ferdigutdannede bioingeniører, leger under spesialistutdanning i laboratoriefag og andre som driver analytisk virksomhet i forskning eller klinisk rutine.

  Det er 13 deler. Etter en innledning kommer et generelt kapittel om grunnleggende prinsipper. Deretter følger kapitler om intern analytisk kvalitetskontroll, organisering av slik kontroll, sammenlikning av analysemetoder, kvalitetskontroll av kvalitative og semikvantitative analyser, pasientnær analysering og ekstern kvalitetsvurdering. Det er også en ordliste med definisjoner og en liste over de matematiske symbolene og forkortelsene som er brukt. Referanselisten omfatter 65 arbeider, hvorav fire er fra 2009. Språk, layout og illustrasjoner er holdt i en nøktern form – illustrasjonene er bare i svart-hvitt.

  Tyngdepunktet er forhold rundt intern kvalitetskontroll. Dette er for en stor del basert på det arbeidet som er gjort av Westgard, Hyltoft Petersen, Fraser og deres medarbeidere de siste 30 år.

  Valg av kontrollmateriale, begrepene «presisjon» og «riktighet», statiske beregninger og kontrollregler er utførlig omtalt. Det samme gjelder metodesammenlikninger – her er det også lagt ekstra vekt på å forklare de statistiske metodene som brukes. Kvalitetskontroll av kvalitative og semikvantitative analyser er bare kort omtalt. Det samme gjelder den pasientnære analysering. Ekstern kvalitetsvurdering er omtalt i et kort avsnitt helt til slutt.

  Tittelen kunne vært tydeligere, «kvalitetssikring» kunne med hell ha vært benyttet. Forfatteren er unødig forsiktig og tar forbehold i forord og innledning. Han har levert et godt og grundig stykke arbeid som det ikke er grunn til å unnskylde seg for.

  Innvendingen kan være at det hele er litt grått og tungt. På den annen side kan det ikke underslås at underholdningsverdien i dette faget er beskjeden.

  Fremstillingen løftes av mange personlige erfaringer. Forfatteren har tydeligvis lang erfaring og har gjort seg opp egne meninger. Et fint grep er det å sette opp noen spørsmål etter hvert avsnitt, med svar i slutten av boken.

  Begrepene analytiske metoders spesifisitet og sensitivitet er ikke nevnt, men savnes litt ved omtale av beslutningsgrenser. Det gjelder særlig ved behandling av kvalitative metoder. En bagatell er avsnittet om deltasjekk (s. 90), hvor det først ved nøye lesing blir klart at det dreier seg om pasientresultater og ikke for eksempel resultater fra kontrollmaterialer.

  Tilsvarende utgivelser finnes ikke på norsk. Dette er en god og nyttig bok som ikke bare anbefales til målgruppen, den burde finnes lett tilgjengelig i alle laboratorier der man driver analysevirksomhet på biologisk materiale.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media