Kommunikasjonsteori i et sosiologisk perspektiv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helder, J

  Bredenlöw, T

  Nørgaard, JL

  Kommunikationsteori

  En grundbog. 584 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. Pris DKK 525

  ISBN 978-87-412-5126-4

  Denne boken springer ut fra en dansk universitetskonstruksjon – Syddansk Universitet (SDU) – som tilbyr utdanning og forskning i alle vanlige universitetsfag fordelt på seks geografisk spredte steder i søndre deler av Danmark.

  I boken siteres en kilde på at det finnes mer enn 160 forskjellige definisjoner av kommunikasjon i sosiologisk litteratur. I forordet forteller redaktørene at bokens «grundlæggende intention er at fungere som en første indføring til et kolossalt stort og meget vanskelig afgrænseligt område. Bogen intenderer i overskuelig form at præsentere såvel de forskellige teoretiske som videnskabsteoretiske retninger i relation til kommunikation, ligesom en lang række centrale begreber præsenteres, defineres og diskuteres i bogen». Redaktørene opplyser at de ikke forventer at boken leses fra første til siste side, men at den skal fungere som et oppslagsverk.

  De 20 frittstående kapitlene gruppert i fire hovedtemaer. Del 1 presenteres som «State-of-the-art» innen emneområdet kommunikasjon. Del 2 beskriver samfunnsvitenskapelige rammer for kommunikasjonsbegrepet. Del 3 tar for seg teorier om massekommunikasjon og del 4 inneholder betraktninger om språk og dets betydning for kommunikasjon.

  Det gis korte innføringer i en rekke modeller for massekommunikasjon (Laswell, «Magic bullet», Shannon-Weaver, Maletzske, Katz og Lazarsfeldt, Roman Jakobson), og det gjøres en grundig drøfting av hermeneutikkens plass og grunnleggende filosofi som alternativ til naturvitenskapelig tenkning om kommunikasjon. Teorier for massekommunikasjon presenteres i et sosiologisk perspektiv på samfunnsnivå (Luhman, Habermas og Bourdieu). I kapittel 11–20 gis en bredere beskrivelse av hvordan kommunikasjonsteorier i dag anvendes i forskjellige virksomheter og sammenhenger. Den som leter etter teorier om kommunikasjon mellom enkeltmennesker vil lete forgjeves. Søren Kierkegaard finnes ikke blant referansene i denne boken.

  Forlaget opplyser at boken kan «anvendes på forskellige uddannelser og i flere sammenhenger i et studium. Den er ikke specifikt bundet til noget fag eller nogen uddanelse.» Denne anmelder har vanskelig for å se at boken har noen plass i profesjonsutdanningene i helsefag, men noen kapitler kan kanskje være nyttig lesing for leger og annet helsepersonell som vil studere ledelse og vil vite mer om samfunnsvitenskapelige teorier omkring kommunikasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media