Kommunikasjonsteori i et sosiologisk perspektiv

Tor Anvik Om forfatteren
Artikkel

Helder, J

Bredenlöw, T

Nørgaard, JL

Kommunikationsteori

En grundbog. 584 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. Pris DKK 525

ISBN 978-87-412-5126-4

Denne boken springer ut fra en dansk universitetskonstruksjon – Syddansk Universitet (SDU) – som tilbyr utdanning og forskning i alle vanlige universitetsfag fordelt på seks geografisk spredte steder i søndre deler av Danmark.

I boken siteres en kilde på at det finnes mer enn 160 forskjellige definisjoner av kommunikasjon i sosiologisk litteratur. I forordet forteller redaktørene at bokens «grundlæggende intention er at fungere som en første indføring til et kolossalt stort og meget vanskelig afgrænseligt område. Bogen intenderer i overskuelig form at præsentere såvel de forskellige teoretiske som videnskabsteoretiske retninger i relation til kommunikation, ligesom en lang række centrale begreber præsenteres, defineres og diskuteres i bogen». Redaktørene opplyser at de ikke forventer at boken leses fra første til siste side, men at den skal fungere som et oppslagsverk.

De 20 frittstående kapitlene gruppert i fire hovedtemaer. Del 1 presenteres som «State-of-the-art» innen emneområdet kommunikasjon. Del 2 beskriver samfunnsvitenskapelige rammer for kommunikasjonsbegrepet. Del 3 tar for seg teorier om massekommunikasjon og del 4 inneholder betraktninger om språk og dets betydning for kommunikasjon.

Det gis korte innføringer i en rekke modeller for massekommunikasjon (Laswell, «Magic bullet», Shannon-Weaver, Maletzske, Katz og Lazarsfeldt, Roman Jakobson), og det gjøres en grundig drøfting av hermeneutikkens plass og grunnleggende filosofi som alternativ til naturvitenskapelig tenkning om kommunikasjon. Teorier for massekommunikasjon presenteres i et sosiologisk perspektiv på samfunnsnivå (Luhman, Habermas og Bourdieu). I kapittel 11–20 gis en bredere beskrivelse av hvordan kommunikasjonsteorier i dag anvendes i forskjellige virksomheter og sammenhenger. Den som leter etter teorier om kommunikasjon mellom enkeltmennesker vil lete forgjeves. Søren Kierkegaard finnes ikke blant referansene i denne boken.

Forlaget opplyser at boken kan «anvendes på forskellige uddannelser og i flere sammenhenger i et studium. Den er ikke specifikt bundet til noget fag eller nogen uddanelse.» Denne anmelder har vanskelig for å se at boken har noen plass i profesjonsutdanningene i helsefag, men noen kapitler kan kanskje være nyttig lesing for leger og annet helsepersonell som vil studere ledelse og vil vite mer om samfunnsvitenskapelige teorier omkring kommunikasjon.

Anbefalte artikler