Kjernepensum i lever-, galle- og pancreaskirurgi

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Garden, OJ

Hepatobiliary and pancreatic surgery

A companion to specialist surgical practice. 4. utg. 361 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2009. Pris USD 128

ISBN 978-0-7020-3014-7

Fjerde utgave av denne boken, som først ble utgitt i 1997, er oppdatert med kapitler som omtaler leverfunksjon og leversvikt, ikke-kolorektale levermetastaser og pancreassvulster utenom adenokarsinom. O. James Garden fra Edinburgh, Skottland har redigert denne boken og er også redaktør for hele bokserien. Formatet er som i resten av serien, og innholdet er balansert med graderte råd basert på best tilgjengelig kunnskapsgrunnlag, som beskrevet i Core topics in general and emergency surgery. Redaktøren erkjenner den økende bruken av multidisiplinære team i behandlingen av komplekse problemstillinger samt at de kirurgiske grensene og indikasjonene flyttes fortløpende og at ikke alle dyptpløyende deler av temaene kan dekkes.

De første kapitlene omhandler fysiologiske og anatomiske aspekter samt laparoskopiens rolle ved stadiebestemmelse og diagnostisering av malign sykdom. Deretter omtales fortløpende diverse benigne og maligne tilstander i lever-, galle- og pancreasområdet samt traumer.

Som i de andre bøkene har hvert kapittel rikelig med referanser, der de viktigste studiene er markert og kommentert. Litt påfallende er det at i redaktørens eget kapittel om benigne leverlesjoner er dette sparsomt omtalt, uten utheving av kjernereferanser. Gjennomsnittlig 5–10 viktige poenger oppsummerer hvert tema i kapitlene. En nettversjon av kapitlene er tilgjengelig og kan kjøpes separat, uten at undertegnede har gått inn for å vurdere denne. Dette gjelder også for de andre bøkene i serien.

Språket er lett og ledig, og teksten rikelig avbrutt av tabeller og faktabokser. Illustrasjonene er i de fleste tilfeller gode og representative. Leseren får en generell innsikt i anatomiske, fysiologiske og patogenetiske prinsipper for de ulike lidelsene. Diagnose og behandlingsalternativer skisseres, også de som kun drives på høyspesialiserte sentre, og informasjonsmengden er overkommelig. Boken synes således å egne seg vel så gjerne for etablerte kirurger som for utdanningskandidater.

Anbefalte artikler