Kjernepensum i generell kirurgi og akuttkirurgi

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

S, Paterson-Brown

Core topics in general and emergency surgery

A companion to specialist surgical practice. 4. utg. 365 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2009. Pris USD 128

ISBN 978-0-7020-3017-8

Dette er fjerde utgaven av et bind som er relativt godt kjent blant kirurger. De første utgavene kom i 1995, og alle fire er redigert av denne bokens redaktør samt O. James Garden – begge med arbeidssted ved Royal Infirmary i Edinburgh, Skottland. Denne boken er den første i serien på totalt åtte bøker – flere av disse er anmeldt nå i Tidsskriftet. Bøkenes felles formål er å være ledsagende kompendier (ikke massive oppslagsverk) til praktiserende kirurger. De har korte kapitler som dekker dagens viten og grad av kunnskapsgrunnlag (eller mangel på dette) for å treffe fornuftige kliniske slutninger.

Denne første boken starter derfor med kapitler som introduserer leseren for kunnskapsbasert praksis i kirurgien, der grunnlaget for litteraturvalg, studiers styrker og svakheter samt bevishierarkiet beskrives. Det er noe tungvint at flere slike «bevisnivåer» fremlegges og at man på side 14 definerer hva som er nivå «I, II og III» i denne og de sju andre bøkene: Kjøper man for eksempel bare boken som omhandler transplantasjon eller karkirurgi, mister man den informasjonen. Dette valget av gradering gjengis dog i et énsides format i de andre bøkene, og oppleves som fornuftig.

Som kjernetema betegnes også et kapittel dedikert til helseøkonomiske spørsmål og utfall. Dagkirurgi, vurdering av den kirurgiske pasient, kirurgisk risiko, ernæring, perioperativ og intensiv behandling er temaer som forekommer spredt, blandet med kapitler om hernier, perforasjoner i øvre abdomen, akutte tilstander i tynntarm og appendix samt i lever-galle-pancreas- og anorektalområdet. Abdominal sepsis beskrives sammen med abdominal kompartmentsyndrom, og buktraume for seg i et eget kapittel. Både her og ved enkelte kapitler i de andre bøkene forekommer det en del overlappinger. Særlig gjelder det de gastrointestinale temaene. Men ved å gjøre det slik, kan man kjøpe hver bok for seg.

Hvert kapittel inneholder rikelig med referanser, der de viktigste studiene er markert og kommentert. Et knippe med 8–12 hovedpoenger oppsummerer hvert tema, og en rekke av kapitlene inneholder lenker til nettsteder. Språket er lett og ledig, og teksten rikelig avbrutt av tabeller, illustrasjoner og faktabokser i ulike fargetoner. Med hovedforfattertyngden fra det britiske øyriket er det ikke rart at de fleste tall og helserelaterte kostnadsberegninger er mest aktuelt for Storbritannia, men ellers er stoffet allmengyldig på langt de fleste områder.

Boken synes å egne seg vel så gjerne for kirurgiske kandidater som etablerte kirurger, og kan anbefales.

Anbefalte artikler