Innføring i medisinsk statistikk

Stein Emil Vollset Om forfatteren
Artikkel

Holm, S.

Biostatistisk analys

327 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 393

ISBN 978-91-44-05378-3

Forfatteren er professor emeritus ved Göteborgs universitet. Boken er en innføringsbok i medisinsk statistikk. Den gir en god basis for forståelse av statistiske grunnbegreper og enkle statistiske metoder. Den omtaler sannsynlighetsfordelinger og uavhengighetsbegrepet og har egne kapitler viet lokalisasjon og spredningsmål, elementære tester og konfidensintervaller.

Svenske statistiske begreper er ikke intuitivt forståelige for en norsk leser. Dette vanskeliggjør til tider lesingen. Bokens største verdi ligger i en serie korte kapitler som omhandler temaer som ofte utelates fra lærebøker fordi de regnes som avanserte og er krevende å fremstille fra et pedagogisk synspunkt. Selve problemstillingene er derimot ofte enkle og møtes ikke sjelden i praksis. Derfor er omtalen av repeterte målinger, varianskomponenter, generaliserte lineære modeller, «bootstrap», metaanalyse og Bayesiansk statistikk av verdi. De gir nybegynneren en pekepinn om områder der man kan søke eksperthjelp og en viss forståelse av metodenes potensial og anvendbarhet.

Boken kan ikke anbefales som en primærbok for norske lesere. Det finnes gode innføringsbøker på norsk og et stort antall på engelsk. Det er imidlertid vanskelig å lære seg statistikk fra en enkelt bok. Denne svenske innføringsboken kan derfor fungere godt som tilleggslitteratur.

Anbefalte artikler