Helsetjenestens juridiske sider

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Molven, O.

  Helse og jus

  En innføring for helsepersonell. 6. utg. 434 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 450

  ISBN 978-82-05-39430-8

  Helsepersonellets og helsetjenestens virksomhet er i de senere år i utstrakt grad blitt regulert gjennom ny lovgivning. Helse og jus gir en innføring i en rekke juridiske emner som berører helsetjenesten. Boken presenterer juridisk tenkemåte og metode. Lovbestemmelsene relateres til konkrete problemstillinger. Denne sjette utgaven av boken er ajourført mht regelverk og viktige avgjørelser fra domstoler og andre myndighetsorganer frem til våren 2009. Forfatteren oppgir som målgrupper studenter i helsefag, helseadministrasjon og -ledelse, og helsepersonell som møter helserettspørsmål i praksis.

  Boken omhandler omfattende temaer som: helsepolitikk, etikk og helserett; befolkningens rett til helsehjelp; pasientens rett til informasjon og selvbestemmelse; krav til helsepersonellet og helsevesenet; ledelse av virksomhet og fordeling av myndighet; kravet om internkontroll; skader og uhell; dokumentasjon og journal; taushetsplikt og samarbeid. En grundig presentasjon, med eksempler hentet fra offentlige dokumenter og dommer bl.a.

  En kunne ønske at en så innsiktsfull forfatter hadde gitt noen systemkritiske kommentarer av og til. Regelverket er nå så omfattende at spørsmålet om hensiktsmessighet melder seg. Temaet byråkrati har ikke fått noen selvstendig plass i boken, men byråkratiet har jo delvis vokst som følge at et mer omfattende regelverk. Forfatteren går systematisk gjennom begrepet forsvarlighet. Men i praksis benyttes begrepet også som en unnskyldende klisje. Regelverket vedrørende pasientansvarlig lege er redegjort for. Men fungerer ordningen hensiktsmessig?

  Folketrygdens omfattende regelverk er kursorisk omtalt i Helse og jus. Spesialisthelsetjenestelovens syketransportforskrift er ikke nevnt i det hele tatt. Arbeidsmiljøloven som berører helsepersonells arbeidsforhold og yrkesutøvelse i så mange henseende, er ikke nevnt. Utvalget av rettsregler behandlet i denne boken er noe mer helseledelsens og -myndighetenes regelperspektiv, enn det er perspektivet til helsepersonell med pasientkontakt.

  Boken har både en kortfattet innholdsoversikt og en detaljert innholdsfortegnelse. Fremstillingen er oversiktlig, og i et forståelig språk. Stikkordregisteret er for begrenset i forhold til de mange relevante emner som er omtalt i teksten. Boken inneholder en god oversikt over lover, forskrifter, offentlige dokumenter og relevant juridisk litteratur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media