Rolf Hanoa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf Hanoa

Rolf Hanoa
15.02.2007
Espen Benjaminsen & Rolf Salvesen beskriver en pasient med nevrologiske utfall og urinblæreforstyrrelse. Fullført diagnostikk ga diagnosen L5/S1-prolaps og cauda equina-syndrom. Kirurgisk...
Rolf Hanoa
19.04.2007
Mulighetene for diagnostikk og behandling av spontan intracerebral blødning blir stadig bedre, men det er grenser for klinisk gevinst Om lag 10 % av alle tilfeller av hjerneslag er spontane...
Rolf Hanoa, Kristin Alvsåker
03.01.2008
I 2005 etablerte Ullevål universitetssykehus et nytt tilbud om tidligrehabilitering ved traumatisk hjerneskade i en egen seksjon i Intensivavdelingen. I denne kronikken gjør vi rede for endringene i...
Rolf Hanoa
06.04.2006
Sandmo, Jon Hvit kittel – sort kull Verksleger på Svalbard 1905 – 1980. 367 s, tab, ill. Longyearbyen: Store Norske Spitsbergen Kulkompani, 2005. Pris NOK 400 ISBN 82-992462-3-7 Kullindustriens...
Rolf Hanoa
04.11.2004
Syse, Aslak Pasientrettighetsloven med kommentarer 419 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 590 ISBN 82 -05-31546- 9 Lov om pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001. Det har pågått et...
Rolf Hanoa
10.04.2003
I Norge ble det i 2002 donert organer fra 62 avdøde. Av disse ble donasjon fra 11 døde gjennomført fra Nevrokirurgisk postoperativ/intensivavdeling (NevroPo) ved Ullevål universitetssykehus. Flere...
Rolf Hanoa
20.02.2003
Klager, avviksmeldinger og pasientskadesaker kan gi kunnskap om hvordan helsetjenesten kan bli bedre Ved å studere klager, avviksmeldinger og pasientskadesaker kan man identifisere svakheter i...
Rolf Hanoa
20.03.2003
Ny kunnskap om kirurgisk og endovaskulær behandling ved carotisstenose krever nye organisasjonsformer Ca. 5 500 personer dør av hjerneslag hvert år i Norge ( 1 ). Antall innlagte slagpasienter per år...
Rolf Hanoa
30.01.2002
Den kirurgiske behandling av abdominalt aortaaneurisme med reseksjon av aneurismet og innsetting av en karprotese er etablert ved kirurgiske avdelinger over hele verden. Dette er en velutprøvd...
Rolf Hanoa
20.03.2001
Med hjemmel i lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten er det gitt forskrift om pasientansvarlig lege (1, 2). Bestemmelsene griper direkte inn i måten å organisere det kliniske arbeidet på...
Rolf Hanoa
10.05.2001
Sykehusene er inne i en periode med stadige organisatoriske endringer og det offisielle siktemål har i stor grad vært bedre økonomistyring og større effektivitet. I tillegg har sykehusene fra 1...
Rolf Hanoa
10.01.2001
Lov av 2.7. 1999 om pasientrettigheter trådte i kraft 1.1. 2001. Loven vil berøre alt helsepersonell og alle ledd i helsevesenet. Loven gir rett til helsehjelp (§ 2-1). Med hjemmel i loven er det...
Rolf Hanoa
05.02.2013
Both individual procedures and the totality of care ensure a safe clinical pathway The emergency patient’s encounter with the hospital starts in the emergency department. The public’s notions of...
Rolf Hanoa
17.06.2014
Can legal amendments unintentionally complicate donation services? Transplantation is an integral part of the treatment programme for certain organ diseases. This presupposes organ donation, from...
Rolf Hanoa
20.10.2000
Det norske velferdssamfunnet vokste frem i tiårene etter den annen verdenskrig. Bærebjelker i dette var bl.a. helsetjenester, trygdeordninger, skole, kultur og boligbygging (1). Legene, med Karl...
Rolf Hanoa
03.11.2005
Nakkeskadepasienter krever medisinsk oppmerksomhet. De subjektive symptomer kan tynge. Pasienter med kronisk nakkeslengsyndrom skal ikke opereres, men behandles konservativt Bare en mindre andel av...
Rolf Hanoa, Per Erling Dahl
11.08.2005
Carotisstenose opptrer ofte sammen med koronarsykdom. Undersøkelse og behandling av carotisstenose må skje i et flerorganperspektiv Carotisstenose opptrer ofte sammen med annen organsykdom, særlig...
Rolf Hanoa, Roger Andresen
22.09.2005
Ulike kategorier unaturlige dødsfall skal meldes til politiet av lege. En av kategoriene er behandlingsdødsfall. I sykehus utgjør de en liten del av alle dødsfall. At meldingene blir konsentrert om...
Rolf Hanoa
12.08.2010
Alvorlige skader setter høye krav til teknologi og kompetanse. Traumesentrene må samarbeide Behandling av flerorganskader og andre alvorlige traumer står sentralt i befolkningens tanker om medisinsk...
Rolf Hanoa
11.02.2010
Molven, O. Helse og jus En innføring for helsepersonell. 6. utg. 434 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 450 ISBN 978-82-05-39430-8 Helsepersonellets og helsetjenestens virksomhet er i de...