Somatostatin er fordelaktig ved tumorvekst

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Veksten av nevroendokrine svulster påvirkes gunstig av somatostatinanalogen octerotide LAR. Det samme gjelder sykdommens stabilitet, ifølge ny studie.

Somatostatinanaloger har lenge vært i bruk som symptomatisk behandling hos pasienter med nevroendokrine svulster, spesielt ved det karsinoide syndrom. Det har vært uklart om de også kan påvirke veksten av tumor.

Effekten av somatostatinanalogen octerotide LAR på veksten av metastaserende nevroendokrine svulster i forsyningsområdet til a. mesenterica superior (midgut) er studert og sammenliknet med placebo. Resultatene av PROMID-studien er nylig publisert etter at en planlagt interimanalyse var gjennomført (1). Alle de 85 pasientene var tidligere ubehandlet, og ble randomisert til en månedlig injeksjon med placebo (n = 43) eller octerotide LAR 30 mg (n = 42). Median tid til progrediering var dobbelt så lang i intervensjonsgruppen som hos kontrollpersonene (14,3 versus 6 md.). Etter seks måneder var sykdommen dessuten stabil hos 66,7 % av dem som fikk octreotide LAR mot 37,2 % i placebogruppen. Overlevelsesanalyser ga usikre svar pga. lavt antall døde.

– Studien viser for første gang at somatostatinanaloger har effekt på nevroendokrin tumorvekst, sier lege Øyvind Hauso ved St. Olavs hospital. Det er også oppløftende at pasienter med funksjonelt aktive svulster initialt erfarte samme positive effekt som de uten hormonelle symptomer. På den andre siden hadde alle pasientene liten tumormengde ved studiestart. Effekten ved uttalt levermetastasering er fortsatt uklar og må studeres videre.

En naturlig følge av dette arbeidet er at somatostatinanaloger blir standard behandling hos alle pasienter som har metastatiske nevroendokrine svulster i det nevnte området, sier Hauso.

Anbefalte artikler