Uviktig om viktig tema

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kiess, W

  Chernausek, SD

  Hokken-Koelega, ACS

  Small for gestational age

  Causes and consequences. 167 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 158

  ISBN 978-3-8055-8657-3

  Barn med lav vekt i forhold til svangerskapsvarigheten (small for gestational age, SGA) har lenge vært en viktig gruppe innen svangerskapsomsorg og nyfødtmedisin. I de senere år har også de helsemessige konsekvensene i voksen alder av veksten i mors liv kommet i søkelyset. En bok om emnet burde være potensielt viktig både for klinikere og samfunnsmedisinere.

  Ifølge redaktørene skal denne utgivelsen dekke dette. Kapitteltitlene omfatter generelle definisjoner og årsaker, genetiske og endokrinologiske årsaker, en generell oversikt over data, forskning og hypoteser knyttet til sammenhengen mellom fosterhelse og voksenhelse og konsekvenser for nevrologisk utvikling, pubertet og type 2-diabetes. Det er to kapitler om betydningen av og forebygging av hemmet fostervekst i et globalt perspektiv, og tre kapitler om klinisk behandling i svangerskapet, av den nyfødte og av det kortvokste barnet.

  Denne utgivelsen i Kargers serie Pediatric and Adolescent Medicine er en samling enkeltstående oversiktsartikler, og man yter knapt forfatterne rettferdighet ved å anmelde dem under ett. Men for boken ligger problemet her, for det er stor variasjon i kvalitet, og helheten er ikke harmonisert. I første kapittel diskuteres eksempelvis viktigheten av klare definisjoner – uten at de øvrige forfatterne synes å ha tatt dette innover seg. Kapitlene som er omtalt over står ikke i noen slik meningsfylt rekkefølge, det hele virker nærmest tilfeldig. At det er to kapitler om hemmet fostervekst i globalt perspektiv, kan mistenkes å ha vært en arbeidsulykke, for begge omhandler utbredelse, årsaker, konsekvenser og forebygging.

  Hovedinnvendingen for klinikere og samfunnsmedisinere vil likevel ikke være ujevn språkføring eller varierende faglig dybde, men at dette kun glimtvis er kunnskapsbasert medisin. Av de 12 oversiktsartiklene er det kun én systematisk oversikt: om sammenhengen med type 2-diabetes. To av de tre klinisk rettede artiklene har én forfatter, mens den siste har to, som tidvis kommer med sine personlige ekspertsynspunkter, tidvis bare diskuterer problemstillinger. Av disse er det ingen systematiske oversikter, og forfatterne henviser enten sporadisk eller ikke i det hele tatt til oppsummert kunnskap som Cochrane Library. Det presenteres anbefalinger som åpenbart er i strid med kunnskapsgrunnlaget. Kapitlene om global helse gir heller intet kunnskapsbasert grunnlag for å velge de beste intervensjoner for forebygging. Klinikere bør ikke la denne utgivelsen forstyrre sin kunnskapsbaserte praksis.

  Lysglimtene er knyttet til grunnforskningen, og ikke uventet til «hjertebarna» til de tre gjesteredaktørene. Genetiske årsaker til fenomenet via endokrinologiske mekanismer og IGF-1 og tilknyttede hormoners innvirkning på fosterveksten er interessant. Likeså en velskrevet oppsummering av de mange eksperimentelle studier og biologiske mekanismer som utgjør grunnlaget for «developmental origins of adult disease hypothesis». Men er dermed boken verdt sin pris?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media