Langtidseffekter av prematur fødsel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prematurt fødte hadde som ungdommer redusert volum av thalamus og hvit substans i cerebellum. Det viser en norsk studie.

  Premature med fødselsvekt ≤ 1 500 g (VLBW) og de som hadde lav fødselsvekt ved termin (SGA) har økt risiko for motoriske, kognitive og atferdsmessige vansker senere i livet. Det har vært uklart om dette henger sammen med spesifikke strukturelle endringer i hjernen, men det er vist at redusert volum av visse hjerneavsnitt ved terminalder hos premature predikerer den senere kognitive utviking.

  Formålet med den nye norske studien var å undersøke om 14 år gamle ungdommer som var født enten prematurt eller hadde lav fødselsvekt ved termin hadde redusert volum av visse hjerneavsnitt (1).

  – Hypotesen var at premature hadde affeksjon av spesifikke strukturer, mens intrauterin vekstretardasjon resulterer i en totalt mindre hjerne, men uten affeksjon av spesifikke strukturer. Vi undersøkte også om en reduksjon i hjernevolumet har sammenheng med redusert kognitiv og perseptuell funksjon, sier førsteforfatter Marit Martinussen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forskerne var særlig interessert i volumet av cerebral kortikal og hvit substans, hippocampus, amygdala, thalamus og cerebellar kortikal og hvit substans.

  – Det viste seg at prematurgruppen hadde redusert volum av thalamus og hvit substans i cerebellum, mens de vekstretarderte hadde totalt mindre hjerne og proporsjonalt mindre volum av de nevnte strukturene. Volumet av hvit substans i cerebellum hos de premature, av hippocampus hos de vekstretarderte og av grå substans i cerebral cortex hos kontrollgruppen (normalvektige barn født til termin) predikerte kognitiv og perseptuell funksjon.

  Det er mulig at skade i hvit substans kan forklare den reduserte funksjonen hos prematurt fødte, mens en skade av hippocampus kan henge sammen med en dysfunksjon hos vekstretarderte. Skade kan ødelegge både strukturer og funksjonelle prosesser, men er ikke nødvendigvis forbundet med volum. De påviste sammenhengene mellom volum og funksjon kan være ledsagende markører for cerebral skade. Vi vil nå studere om perinatale faktorer kan mediere assosiasjonen mellom funksjon og volum, sier Martinussen.

  Artikkelen ble publisert i desembernummeret 2009 av det velrenommerte tidsskriftet The Journal of Pediatrics (www.jpeds.com).

  Ordforklaringer

  VLBW: Very low birth weight, fødselsvekt ≤ 1 500 g.

  SGA: «Small for gestational age», definert som fødselsvekt < 10-prosentilen korrigert for svangerskapsalder, kjønn og paritet.

  MR-volumetriske analyser: En teknikk der man bruker MR for beregning av regionale hjernevolumer. Hver enkelt nevroanatomiske struktur i hjernen får en identitet. Teknikken er automatisk og er basert på et utvalg av manuelt segmenterte hjerner.

  Wechsler Intelligence Scales (WISC-III): Test som måler intelligenskvotient.

  The Developmental Test of Visual-Motor Integration IV (VMI): Test for å måle visuelle motoriske ferdigheter. Identifiserer individer som har vansker med integrering eller koordinering av visuell persepsjon og motorikk (finger- og håndbevegelser).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media