Inhalasjonssteroider med eller uten β₂-agonister ved kols?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Langtidsbehandling med inhalasjonssteroider reduserer inflammasjon og demper nedgang i lungefunksjon hos kolspasienter. Salmeterol gir ingen tilleggseffekt.

Inhalasjonsbehandling med steroider og β₂-agonister gir symptomreduksjon ved kronisk obstruktiv lungesykdom, men langtidseffekten på inflammasjon og lungefunksjon er i stor grad ukjent.

I en nederlandsk studie ble 114 kolspasienter som tidligere ikke hadde fått steroider, randomisert til enten daglig flutikasonbehandling i seks eller 30 måneder, flutikason og salmeterol i 30 måneder eller placebo. Flutikason ga en markert reduksjon i antall inflammatoriske celler i slimhinnebiopsier og sputum og forsinket lungekapasitetsreduksjonen. Tilleggsbehandling med salmeterol ga ingen ytterligere effekt. Etter avsluttet behandling økte celletallene og symptomene ble verre.

– Denne studien indikerer at de kliniske effektene av inhalasjonssteroider ved kols er knyttet til den antiinflammatoriske effekten også ved langtidsbehandling, sier overlege May Brit Lund ved Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Dette er langt på vei et forventet funn. Det nye er at salmeterol ikke gir noen tilleggseffekt ved langtidsbehandling, noe som er vist i kortere studier.

Studien har vesentlige begrensninger, bl.a. fullførte bare tre firedeler av pasientene hele oppfølgingen, dessuten var den ikke designet for vurdering av kliniske utfallsvariabler. Og så var den var for liten og av for kort varighet til å avdekke forekomsten av bivirkninger ved langtidsbehandling med inhalasjonssteroider, slik som økt risiko for pneumoni, påpeker Lund.

Anbefalte artikler