Globalt perspektiv på selvmordsforskning

Mari Asphjell Bjørnaas Om forfatteren
Artikkel

Wasserman, D

Wasserman, C

Oxford textbook of suicidology and suicide prevention

912 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 75

ISBN 978-0-19-857005-9

Dette er et nytt referanseverk i suicidologi. Det omhandler forekomst av, årsaker til og behandling og forebygging av selvmordsatferd – alt i et globalt perspektiv. Det vil si at alle kontinenter er representert, til tross for at hovedtyngden av forskning og rapportering av mortalitetsdata hittil har kommet fra Europa, Australia og Nord-Amerika. Målgruppen er forskere innen feltet, men også klinikere og samfunnsmedisinere.

Det er 15 deler, som igjen er delt inn i underkapitler. Hovedtyngden er viet selvmordsforekomst, bakgrunn og behandling, med utgangspunkt i forskningsdata. Den siste delen består av eksempler på selvmordsforebyggende strategier fra ulike land og er mer deskriptiv.

Dette er en ambisiøs utgivelse, både i omfang og tilnærming. Det er et stort antall bidragsytere, men en god redaksjonell jobb gjør at det er lite overlapping mellom kapitlene. Det er gjennomgående imponerende oppdatert kunnskap og referansetilfang. Det finnes derimot unntak, slik som et kapittel om restriksjoner i tilgangen på medikamenter hvor referanser til Hawton og medarbeideres studier på pakningsstørrelse og forskrivningspraksis savnes.

Styrken er det globale perspektivet. Til tross for at dødelighetsdata ikke rapporteres systematisk fra mange land i f.eks. Afrika og det er gjort lite forskning her, er det nyttig med en kunnskapsoppsummering som viser status på feltet – særlig siden den systematiske gjennomgangen kontinent for kontinent avdekker at i absolutte tall er det flest selvmord i folkerike land som Kina, selv om populasjonsbasert statistikk og rater mangler. I flere land i Afrika og Latin-Amerika har man antatt at selvmordsraten har vært lav, men forskning i de senere år har avdekket økende rater, spesielt blant unge.

Redaktørene har valgt en tilnærming der hver enkelt problemstilling har fått ett kapittel av omtrent samme omfang. Dette innebærer at Major psychiatric disorders in suicide and suicide attempters har fått like stor plass som Representations of suicide in cinema. For å få oversikt over problemstillinger i feltet fungerer dette overraskende greit. Som utgangspunkt for videre forskning blir de store temaer psykisk lidelse, farmakologisk behandling og kognitiv behandling nok for summarisk beskrevet.

Som helhet gir Oxford textbook of suicidology and suicide prevention en god oppsummering av forskningsstatus når det gjelder selvmord og selvmordsforebyggende arbeid. Andre bøker innenfor feltet har gått mer i dybden når det gjelder hvordan man kan forstå suicidalatferd og behandling av dette. Men forskere og andre interesserte får her en god oversikt over et sammensatt forskningsfelt med internasjonale utfordringer.

Anbefalte artikler