Bedre beskyttelse av hjertet under operasjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Blodkardioplegi gir bedre myokardbeskyttelse enn krystalloidkardioplegi ved aortaventiloperasjon. Det viser en norsk studie.

Theis Tønnessen (til venstre) og Bjørn Braathen. Foto Henrik Aamodt

En forskergruppe ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, har som de første funnet at blodkardioplegi gir bedre myokardbeskyttelse enn krystalloidkardioplegi ved aortaventiloperasjon (1).

Under aortaventiloperasjoner stanses hjertet vanligvis med en av to hovedtyper kardioplegi: Blodkardioplegi vil si at pasientens eget blod blandes med kaliumrik krystalloidkardioplegivæske i forholdet 1:3. Alternativt kan man bruke ren krystalloidkardioplegivæske.

– Selv om dyreeksperimentelle studier indikerer at blodkardioplegi gir best beskyttelse, har det vært vanskelig å bekrefte i pasientstudier. Det er sannsynligvis flere årsaker til dette. I mange studier har man inkludert heterogene grupper pasienter med ulik patologi og operasjonstid. Dessuten vil varierende grad av myokardiskemi hos pasienter med komplisert koronarsykdom eller hos pasienter operert med kombinerte inngrep, kunne maskere en potensiell forskjell mellom de to kardioplegitypene. Vi mener derfor at det er viktig å inkludere så homogene pasienter som mulig og med så lang iskemitid som mulig, sier Theis Tønnessen ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Vi inkluderte prospektivt 80 pasienter med isolert alvorlig aortastenose, uten signifikant koronararteriesykdom eller annen patologi i hjertet. Antall pasienter for inklusjon ble bestemt etter statistiske styrkeberegninger. Pasientene ble randomisert til å få enten antegrad kald blodkardioplegi eller kald krystalloidkardioplegi gitt under aortaavklemming. Det maksimale utslippet av kreatinkinase (CK-MB) og troponin-T postoperativt, velkjente indikatorer på myokardskade, ble sammenliknet mellom gruppene.

Maksimal CK-MB og troponin-T var ca. 100 % høyere blant dem som ble randomisert til kald krystalloidkardioplegi. Vi fant i tillegg en positiv korrelasjon mellom iskemitid og enzymutslipp kun hos pasientene som fikk krystalloidkardioplegi. Dette har ført til at vi nå rutinemessig benytter kald blodkardioplegi ved utskiftning av aortaventil ved vår avdeling, sier Tønnessen.

Artikkelen ble e-publisert 25.7. 2009 i det velrenommerte tidsskriftet The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (http://jtcs.ctsnetjournals.org)


Kardioplegi: Teknikk for midlertidig lammelse av hjertemuskulaturen, vanligvis ved at koronararteriene med jevne mellomrom gjennomskylles med en iskald væske som inneholder bl.a. salter som stopper all mekanisk og elektrisk aktivitet i hjertemuskelcellene og dermed senker hjertets oksygenbehov kraftig. Teknikken benyttes under hjerteoperasjoner for å beskytte hjertemuskulaturen mot følgene av oksygenmangel i de periodene der hjertet ikke får normal blodtilførsel. Den lammende effekten på hjertemuskulaturen kan noen ganger henge igjen slik at hjertets kontraksjonskraft fortsatt er nedsatt de første timene etter operasjonen (1).

Anbefalte artikler