Ny behandling ved kols?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fosfodiesterase 4-hemmere er en ny gruppe antiinflammatoriske medikamenter. Disse er under utprøving blant annet i behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom.

  Roflumilast, som er en slik fosfodiesterase 4-hemmer, ble i to dobbeltblinde, kontrollerte multisenterstudier sammenliknet med placebo. Det primære endepunkt var endring i forsert ekspiratorisk volum etter ett sekund (FEV₁) før bruk av bronkodilator (1). Pasienter 40 år og eldre med moderat til alvorlig kols ble randomisert til 500 µg roflumilast eller placebo én gang daglig i 24 uker, i kombinasjon enten med salmeterol eller tiotropium.

  I salmeterolstudien fikk 466 pasienter roflumilast og 467 placebo, i tiotropiumstudien henholdsvis 371 og 372. Sammenliknet med placebo, ga roflumilastbruk økning i FEV₁ på 49 ml i salmeterolgruppen og 80 ml i tiotropiumgruppen. Også etter bronkodilatasjon ble det vist økt FEV₁. Det var noe mer bivirkninger (kvalme, diaré, vekttap og hodepine) blant dem som fikk roflumilast.

  – For pasienter med kols er det i dag begrensede behandlingsmuligheter, og det er beskjeden tilgang på nye og effektive behandlinger. En fosfodiesterase 4-hemmer representerer en ny klasse medikamenter, som er et spennende tilskudd til eksisterende medikamenter, sier professor Knut Stavem, Akershus universitetssykehus.

  – Disse to studiene viser en effekt av dette medikamentet som tillegg til etablerte behandlinger med langtidsvirkende bronkodilatorer. Det blir også spennende å se hvordan effekten er sammenliknet med tilleggsbehandling med glukokortikoider, eller om den kan være additiv i forhold til glukokortikoider. En fosfodiesterase 4-hemmer kan gis peroralt en gang i døgnet, noe som kan ha visse fordeler i forhold til etterlevelse. Preparatet kan derfor kanskje være et spennende alternativ eller et tillegg til inhalasjonssteroider, sier Stavem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media