Muskelskade etter statinbruk

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av statiner kan medføre muskelskade, men CK-nivå i blod sier lite om skadeomfanget.

Noen pasienter utvikler muskelsmerter under statinbehandling. I en sveitsisk studie ble sammenhengen mellom statiner, myalgi, nivå av kreatinfosfokinase (CK) og muskelskade analysert (1). Biopsier fra musculus vastus lateralis ble innhentet fra til sammen 83 personer i fem ulike grupper: 29 statinbrukere med myalgi, 19 statinbrukere uten myalgi, 15 med myalgi til tross for seponering av statin, ti kontrollpersoner i samme alder som statinbrukerne og ti unge, friske kontrollpersoner. Det var signifikant muskelskade blant 60 % av dem som hadde seponert statin og blant 55 % av nåværende statinbrukere. Blant kontrollgruppene ble det ikke påvist noen signifikant skade av muskelfibrene. Det var ingen lineær sammenheng mellom varighet av statinbruk og omfanget av muskelskaden. Det var heller ingen sammenheng mellom normale eller moderat forhøyede CK-nivåer i blod og statinassosiert muskelskade. Kun én pasient med muskelskade hadde CK-nivå over ti ganger øvre normalverdi.

– 2–5 % av dem som bruker statiner utvikler muskelbivirkninger, sier seksjonsoverlege Leiv Ose ved Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Tidligere trodde man at CK-nivå var en god markør for å skille statininduserte muskelplager fra andre årsaker.

– Resultatene i denne studien tyder på at muskelbivirkninger forekommer ved de fleste statintyper og at muskulære skader består lenge. Forhøyet CK-nivå hos en statinbruker uten muskelplager er en ikke uvanlig klinisk problemstilling. Høy CK-verdi kan ofte skyldes en hard treningsøkt eller annet traume mot muskel og bør i første omgang kontrolleres. Ved indikasjon for statinbehandling godtar vi CK-stigning opptil tre ganger øvre referanseverdi. I et forskningsprosjekt ved Lipidklinikken forsøker vi å finne en ny, enkel biomarkør for diagnostikk av statinbivirkninger, sier Ose.

Anbefalte artikler