FNs tusenårsmål

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I år 2000 vedtok FN åtte mål for fattigdomsbekjempelse, de såkalte tusenårsmålene. I en serie artikler i Tidsskriftet omtales noen av disse målene.

  Her gjengis målene (1):

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult

  • Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1 dollar per dag

  • Oppnå full sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom

  • Halvere andelen som lider av kronisk sult

  2. Sikre utdanning for alle

  • Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning

  3. Styrke kvinners stilling

  • Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av utdanning senest år 2015

  4. Redusere barnedødeligheten

  • Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler

  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

  • Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler

  • Sikre universell adgang til reproduktiv helse

  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer

  • Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids

  • Sikre alle som trenger det, tilgang til behandling for hiv/aids

  • Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer

  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling

  • Halvere andelen av verdens befolkning uten tilgang til rent drikkevann innen 2015

  • Forbedring i levekår for minst 100 millioner mennesker som bor i slumområder innen 2020

  • Integrere prinsippet om bærekraftig utvikling i alle lands politikk og strategier, og reversere tap av miljøressurser

  • Redusere tap av biologisk mangfold

  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

  • Videreutvikle et åpent, regelbasert, forutsigbart og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem

  • Ta hensyn til de spesielle behovene for de minst utviklede landene (MUL)

  • Ta hensyn til de spesielle behovene for fattige øystater og stater uten kystlinje

  • Arbeide helhetlig for løsninger på gjeldsproblemet i fattige land

  • I samarbeid med legemiddelindustrien, gjøre medisiner tilgjengelig for utviklingsland til en rimelig pris

  • I samarbeid med privat sektor, gjøre moderne teknologi tilgjengelig

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media