Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Svært mange norske ungdommer har spiseproblemer. Halvparten av jentene og en tredel av guttene har spise- og vektproblem av ulik alvorlighetsgrad.

Sigrid Bjørnelv. Foto privat

Sigrid Bjørnelv har i sin avhandling benyttet data fra Ung-HUNT 1 og 2, der 8 090 ungdommer i alderen 13–18 år har besvart spørreskjema og i tillegg er blitt veid og målt. Dataene er sammenliknet med data fra Statens helseundersøkelser fra 1966–69, der like mange ungdommer var inkludert. Konklusjonen er at ungdom er blitt tykkere de siste 30 årene – særlig gutter.

– Andelen overvektig ungdom har økt med 60 % i denne perioden, fra 10 % til 17 %. Vi fant en klar kjønnsforskjell, der endringen er størst hos guttene. Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (BMI) hos gutter har økt med 0,6 BMI-enheter (1,5–2 kg), sier Bjørnelv.

Blant jentene har ikke gjennomsnittlig BMI økt i denne perioden, men de tynneste er blitt tynnere og de tykkeste er blitt betydelig tykkere. Dette gjelder også for gutter.

Spiseproblemer var vanligere hos jenter enn hos gutter, og Bjørnelv fant en klar sammenheng mellom vekt og type spiseproblem. De som var undervektige, hadde en høyere andel av anorektiske symptomer (oral kontroll), mens de som var overvektige eller fete hadde høyere grad av bulimiske symptomer. Hele 80 % av ungdommene hadde en relativt stabil vekt gjennom hele ungdomstiden.

– Det er viktig å forebygge spise- og vektproblemer hos ungdom. Men grunnlaget for vektproblemer legges tidlig, så det er for sent å starte forebygging i ungdomsskolen, mener Bjørnelv.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.9. 2009, med avhandlingen Eating- and weight problems in adolescents. The Young-HUNT Study.


Ung-HUNT 1: Ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995–97, med 8 090 deltakere.

Ung-HUNT 2: Oppfølgingsstudie av de yngste fra Ung-HUNT 1 i 2000–01, med 2 400 deltakere.

Spiseproblemer: Ikke-diagnostiske spiseforstyrrelser. Definert ved hjelp av Eating Attitude Test (EAT), med sju spørsmål, der subskalaene er oral kontroll og overopptatthet av mat. I spørreskjemaet som ble brukt i Ung-HUNT, var definisjonen av spiseproblemer uregelmessig måltidsstruktur, unødvendig slanking og/eller kroppsmisnøye.

Anbefalte artikler