Tuberkulose frem mot 2015

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Verdens helseorganisasjon

  Global tuberculosis control 2009

  Epidemiology, strategy, financing. 302 s, tab, ill. Genève: WHO, 2009. Pris CHF 40

  ISBN 978-92-415-6380-2

  Dette er WHOs 13. årsrapport om global tuberkulosekontroll. Formålet er å gi en vurdering av epidemiologi og tuberkulosekontroll på bakgrunn av mål satt for 2015.

   Det er tre hovedkapitler: epidemiologi, implementering av WHOs Stop TB-strategi og finansiell analyse av tuberkulosekontrollen. Deretter følger fire vedlegg: profiler for 22 høyendemiske land, forklaring av metoder, statistikk for landene for perioden 1990–2007 og et sammendrag av prevalens- og mortalitetsundersøkelser.

  I 2007 anslås det globalt å ha vært 9,27 millioner nye tilfeller av tuberkulose, hvorav 1,37 millioner hivpositive og 0,5 millioner med multiresistent tuberkulose (multi-drug-resistant tuberculosis; MDR-TB). Det estimeres at 1,8 millioner mennesker døde av tuberkulose i samme år, hvorav nesten 0,5 millioner hivsmittede. Antallet nye tilfeller og dødsfall blant hivpositive er nesten doblet i forhold til tidligere estimater, men dette skyldes nytt datagrunnlag for beregningene, ikke noen reell økning. I land med høy forekomst av hivinfeksjon har hivpositive 20 ganger økt risiko for å utvikle tuberkulose, risikoen er noe høyere i land med lav hivforekomst. Selv om det er gjort fremskritt i å kombinere intervensjoner rettet mot tuberkulose og hivinfeksjon, er det viktig at disse aktivitetene fortsetter. Av de 15 landene med høyest insidensrate for tuberkulose ligger 13 i Afrika, noe som henger nøye sammen med hivepidemien der.

  Antallet nye tilfeller fortsetter å stige, men korrigert for befolkningsveksten har den globale insidensraten vært noe fallende siden 2004. Målet om halvering av prevalens og mortalitet innen 2015 sammenliknet med 1990 ventes å bli nådd i minst tre av seks WHO-regioner. Kun 63 % av de nye tilfellene av smitteførende tuberkulose ble diagnostisert i 2007, målet er 70 % . Målet om 85 % behandlingssuksess ble oppnådd i 2006. Den største utfordringen er nå multiresistent tuberkulose – det estimeres at over 90 % av tilfellene ikke blir diagnostisert og behandlet i henhold til internasjonale retningslinjer.

  Det er fortsatt en utfordring å finansiere tuberkuloseprogrammene. I 2009 er det tilgjengelig 3 milliarder amerikanske dollar, 1,2 milliarder dollar under antatt behov.

  Selv om tuberkulose er en sjelden sykdom i vårt land, har den globale tuberkulosesituasjonen også ringvirkninger i Norge. Mange norske klinikere og mikrobiologer er involvert i diagnostikk og behandling av sykdommen, og for disse gir denne årlige rapporten verdifull bakgrunnsinformasjon. Den vil også være av interesse for organisasjoner og myndigheter som støtter det internasjonale arbeidet for bekjempelse av tuberkulosen. I tillegg til papirversjonen er rapporten gratis tilgjengelig i fulltekst på www.who.int.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media