Praktisk, godt og grundig om hjertesvikt

Rune Wiseth Om forfatteren
Artikkel

Hildebrandt, PR

Gustafsson, F

Hjertesvigt i klinisk praksis

264 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2009. Pris DKK 328

ISBN 978-87-628-0384-8

Store fremskritt i behandlingen av hjertesvikt har ført til et bedre og lengre liv for de rammede. Antall hjertesviktpasienter er sterkt økende, og mennesker med kronisk hjertesvikt er i ferd med å utgjøre en av de virkelig store gruppene av kronisk syke i vårt samfunn. Dette stiller krav til et godt organisert multidisiplinært og kunnskapsbasert behandlingstilbud til pasientgruppen.

Flertallet av hjertesviktpasientene har høy alder, og ofte foreligger det svikt også i andre organfunksjoner, gjerne som en følge av hjertesvikten. Håndtering av hjertesviktpasienten kan derfor være krevende. Dette er bakteppet for denne utgivelsen, som er skrevet av leger med stor erfaring i behandling av disse pasientene. Den er praktisk orientert, langt på vei en håndbok. Samtidig gir den en kortfattet, men systematisk gjennomgang av hjertesviktens epidemiologi, patofysiologi og etiologi. Det er også et velskrevet og praktisk kapittel om diagnostikk. Det mest omfattende kapitlet omhandler farmakologisk behandling. Her gis en systematisk og praktisk orientert oversikt over de ulike medikamentgruppene. En styrke ved dette kapitlet er at det her kortfattet redegjøres for kunnskapsgrunnlaget for ulike farmakologiske intervensjoner.

Ikke-farmakologisk behandling, inklusive trening, omhandles i et eget kapittel. Indikasjoner for biventrikulær pacemaker, implanterbar kardioverterdefibrillator (ICD) og koronar revaskularisering samt transplantasjon omtales.

Det er også kasuistikker som representerer vanlig forekommende problemer hos hjertesviktpasienten. Gjennom disse gis praktiske råd for håndtering av vanlige problemer som for eksempel nyresvikt og hyonatremi. Siste del omhandler organisering av omsorgen, med vekt på hjertesviktpoliklinikker. I avslutningen skuer man fremover, siste kapittel gir en oversikt over farmakologiske og andre behandlingsstrategier som er under utprøvning.

Forfatterne har lyktes i å samle mye mellom to permer. Hjertesvigt i klinisk praksis er oversiktlig – den har noen få, men gode illustrasjoner, og deler av stoffet er fremhevet gjennom hensiktsmessige tabeller. Målgruppen er sykepleiere og leger som behandler pasienter med kronisk hjertesvikt. Utgivelsen vil passe bra både i kliniske avdelinger og på hjertesviktpoliklinikker. Den vil også være egnet for allmennleger med interesse for hjertesvikt. For medisinstudenten som ønsker en grei oversikt over et stort tema, vil den gjøre nytten.

Anbefalte artikler