Nyliberalisme, umoral og helse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  MacDonald, TH.

  Removing the barriers to global health equity

  320 s. Oxon: Radcliffe, 2009. Pris GBP 30

  ISBN 978-1-84619-308-8

  Forfatteren er professor emeritus ved London Metropolitan University og har tidligere skrevet flere bøker om globalisering, helse og menneskerettigheter. Denne handler i hovedsak om strukturelle forhold og økonomisk politikk i den rike del av verden som årsak til sosiale ulikheter og helseproblemer i fattige land. De to første kapitlene handler om konsekvenser av nyliberalismen, i de neste kapitlene gis det mange eksempler på hvor uheldig denne politikken har vært når det gjelder tilgang på vann, helse, helsetjenester og matforsyning i fattige land. Han diskuterer også den farmasøytiske industrien og problemene med krig og konflikter. Det siste kapitlet handler om hva vi kan gjøre nå, bl.a. nevnes tiltak mot miljøkrisen.

  MacDonald er meget kritisk til nyliberalismen og den rollen USA, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet spiller. Han har større tro på FN-systemet, men peker på behovet for reformer. Det er et kapittel om imperialisme og global helse, med en god beskrivelse av hjernefluktproblematikken. Han diskuterer også hvordan helsevesenet best kan finansieres og betydningen av donasjoner fra rike enkeltpersoner som Bill og Melinda Gates og Warren Buffett. Private donasjoner kan føre til at det offentlige ikke tar ansvar, advarer han. Jeffrey Sacks’ forslag for å bedre helsen i fattige land og det globale fondet for å bekjempe aids, tuberkulose og malaria er han positiv til, men mener at fondet bør komme under kontroll av FN-systemet. Han omtaler ikke de siste års utvikling av det globale partnerskapet for helse.

  Teksten viser at forfatteren er vel kjent med internasjonale forhold, spesielt utviklingen av nyliberalismen og dens konsekvenser for helsevesenet. Han er meget opptatt av menneskerettigheter og det umoralske ved at rike land med sin nyliberalistiske politikk utnytter fattige og svake stater ved f.eks. å «stjele» helsepersonell.

  Removing the barriers to global health equity dekker et vidt område med mange konkrete eksempler og kan virke noe springende. Jeg savner en noe mer systematisk analyse av årsakene til de umoralske ulikheter som han beskriver og bedre begrunnede forslag til å endre situasjonen. Han ser politikken i de rike land som hovedårsaken og diskuterer i mindre grad problemene med dårlig styresett i fattige land.

  Dette er en interessant utgivelse som vil være nyttig for dem som underviser i helsefag og for samfunnsmedisinere, helsepolitikere og andre som arbeider med og er interessert i å forstå internasjonale politiske/strukturelle årsaker til dårlig helse og sviktende helsetjenester. De som er spesielt opptatt av å forstå hvordan vi best kan bedre helse og helsetjenester for fattige grupper, vil finne en noe grundigere og mer oppdatert fremstilling andre steder (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media