Et viktig budskap

Svein Friis Om forfatteren
Artikkel

Broeng, S

Fokus på relationer

Psykiatri i praksis. 239 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2009. Pris DKK 298

ISBN 978-87-412-5215-5

Ifølge redaktøren henvender man seg til «studerende og fagfolk inden for det sociale, psykologiske, sundhedsfaglige og pædagogiske område, det vil sige alle de forskjellige fagpersoner, der i deres arbeijdsliv møder patienter og pårørende og skal bidrage til at skabe udviklende processer for personer, der har fået diagnosticeret en sindslidelse». Vi får en innføring i betydningen av mellommenneskelige relasjoner i psykiatrisk behandling. I åtte kapitler beskrives historikk, teorigrunnlag og praksis på relativt bred front.

Fokus på relationer bør ønskes velkommen av flere grunner. For det første har vi innen psykiatrien vært vitne til en nesten eksplosiv økning i biologisk kunnskap. For det annet har økte krav om rask og effektiv «leveranse av helsetjenester» ført til vektlegging av raske prosesser og riktige håndgrep. Begge disse kan lett føre til at relasjonelle faktorer overses. Behandling står i fare for å bli en teknisk prosedyre hvor møtet mellom mennesker får lite rom. Her dokumenteres det på en etter min mening overbevisende måte hvor viktig det er å ta vare på mellommenneskelige relasjoner. Jeg tror at alle som arbeider i psykiatriske institusjoner vil ha utbytte av å lese dette, spesielt de mer praktisk rettede kapitlene.

Kapitlene om historikk og teori er mer ujevne. Den svakeste delen er etter min mening den som omhandler institusjonspsykiatriens historie. Den er mangelfullt beskrevet. Det er selvsagt en vanskelig avveining hvor mye man kan ta med i en innføringsbok. Men hvis det skulle tas med et avsnitt om historien, burde man i hvert fall ha gitt plass til en omtale av det terapeutiske samfunn.

Et viktig spørsmål til slutt: Det er litt uklart hvordan denne utgivelsen er tenkt brukt. Den inneholder en del øvelser i form av rollespill og refleksjoner over eget liv. Disse øvelsene kan helt sikkert være meget verdifulle, men vil etter min oppfatning forutsette en kyndig ledelse. I boken sies det imidlertid ikke noe om det. Det burde ha vært noen råd om nødvendige rammebetingelser.

Anbefalte artikler