Nye nasjonale retningslinjer for veiing og måling

Kari Jussie Lønning Om forfatteren
Artikkel

Regelmessige helseundersøkelser med måling av høyde og vekt gir verdifull informasjon om barns helse, vekst, trivsel og utvikling, mener Legeforeningen.

Legeforeningen mener at registrering av høyde og vekt er verdifullt for å avdekke vekstforstyrrelser og kroniske sykdommer hos barn, men ønsker likevel å påpeke at det vil være behov for mer forskning som kan avklare nytten av rutinemessig veiing og måling på individnivå.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og ved hjelp av en ekstern ekspertgruppe, utarbeidet utkast til nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Retningslinjene skal, når de blir iverksatt, erstatte de nasjonale anbefalingene som er beskrevet i Veileder av forskrift av 3.4. 2003 om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1154 (1).

Hovedmålet med de faglige retningslinjene skal være å bidra til å redusere andelen barn og unge med uoppdaget vekstavvik. Gjennom veiing og måling vil man få et datagrunnlag for å iverksette og evaluere tiltak på individ- og befolkningsnivå. Målingene vil kunne understøtte helsetjenesten på tre plan; Individrettede undersøkelser, helseovervåkning og bedre kunnskapsgrunnlaget omkring årsaker til og konsekvenser av vektavvik i barne- og ungdomsårene.

Slik Legeforeningen oppfatter valg av vekstkurver er det falt på at Verdens helseorganisasjons (WHO) kurver vil bli brukt for barn i alderen 0–5 år, mens kurvemateriell fra Vekststudien i Bergen vil bli brukt for barn i alderen 5–19 år. Ut i fra det som foreligger om styrker og svakheter ved de undersøkelser som ligger til grunn for de to forskjellige kurvene for barn fra 0–5 år (WHOs vekststandard og Vekststudiens referanser) er Legeforeningen av den oppfatning av kurvemateriell fra Vekststudien vil være riktig å bruke på etnisk nordiske barn. Både i forhold til lengdevekst og hodeomkrets vil vekststudiens kurver for barn 0–5 år være et mer hensiktsmessig verktøy for oss å forholde oss til i det daglige arbeidet med å identifisere og utrede barn med vekstavvik.

Les høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/id/156652.0

Anbefalte artikler