Spar mine eggstokker!

Mette Haase Moen Om forfatteren
Artikkel

Rutinemessig fjerning av eggstokker ved hysterektomi på benignt grunnlag gir ikke helsegevinst.

Ca. 15 % av norske kvinner får fjernet livmoren pga. benigne tilstander, oftest før menopausen. Motivet for samtidig kastrasjon er å eliminere risikoen for ovariecancer. Kirurgisk menopause medfører større grad av klimakterielle plager som ikke alltid kan kompenseres med østrogenbehandling, som dessuten er kommet i sterk miskreditt. I flere studier, spesielt fra USA, der nesten halvparten av alle kvinner blir hysterektomert før menopausen, er det stilt spørsmål ved denne praksisen.

Data fra den amerikanske kohortstudien The Nurses’ Health Study er nå grundig analysert med henblikk på kostnadseffektivitet ved å fjerne ovarier profylaktisk ved hysterektomi i forhold til å bevare ovarier (55 % versus 45 %) (1). Det ble foretatt omfattende justeringer for risikofaktorer, østrogenbruk, alder osv. Fire kreftsykdommer (bryst-, ovarie-, lunge- og kolorektalkreft) og fire sykdommer relatert til østrogenbruk (koronar hjertesykdom, slag, lungeemboli og hoftefraktur) ble vurdert.

Det viste seg at risiko for fatal ovariecancer ble signifikant redusert ved ooforektomi, men totalt sett økte forekomsten av fatal cancer blant de ooforektomerte, spesielt fordi lungekreft forekom signifikant hyppigere. Forskerne har ingen forklaring på denne uventede effekten. Fatalt hjerteinfarkt økte signifikant blant de ooforektomerte. Totalt sett var mortaliteten 12 % høyere blant de ooforektomerte i forhold til dem som hadde bevart ovariene.

Konklusjonen av denne observasjonsstudien over 24 år er at ooforektomi hindret at 0,26 % utviklet ovariecancer. Likevel ble det påvist en negativ helsegevinst ved å fjerne ovarier i form av økt dødelighet totalt sett. I regnestykket har man ikke tatt med de klimakterielle plager man påfører de ooforektomerte samt utgifter til hormonsubstitusjonsbehandling. La oss håpe at forebyggende ooforektomi hører fortiden til.

Anbefalte artikler