Nyttig om langtidsoverlevende kreftpasienter

Stein Sundstrøm Om forfatteren
Artikkel

Fosså, SD

Loge, JH

Dahl, AA

Kreftoverlevere

Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv. 247 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 325

ISBN 978-82-05-39204-5

Å få en kreftdiagnose er for de fleste en traumatisk opplevelse, og mange, også medisinsk kyndige, vil umiddelbart se for seg det verst tenkelige utfall. I dag blir imidlertid nærmere 60 % kurert for kreftsykdommen. Dette tilsier at mange lever etter gjennomgått behandling. Moderne kreftbehandling er mangeartet, og mange vil gjennomgå både kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling. Vår kunnskap om langtidsbivirkningene har vært begrenset, men i de senere år er oppfølging og etterkontroller satt i system. I Norge har vi et fortrinn når det gjelder forskning på kreftoverlevere grunnet Kreftregisterets systematiske datainnsamling gjennom mer enn 50 år og våre muligheter til å følge disse pasientene i behandlings- og oppfølgingstiden i mange år. Kreftoverlevere er den første utgivelse på norsk som systematiserer vår viten om seneffekter etter kreftbehandling, og forfatterne skal ha honnør for å ha samlet ny kunnskap i en lærebok.

Hva er definisjonen på en kreftoverlever – ett års overlevelse, fem års overlevelse eller at man faktisk er biologisk kurert for kreften? Begrepet forstås noe ulikt, men her omhandles hele tidsperioden etter at primærbehandlingen er avsluttet. Dette gjør at boken spenner vidt, fra beskrivelse av primær kreftbehandling til langtidseffekter etter stråling, med oppfølgingstid på mange år. Vi vet at langtidseffektene av stråling kan være store, hvilket gjør at man legger stor vekt på at primærbehandlingen skreddersys med det for øye å minimalisere den innledende kreftbehandlingen, hvis man kan. Behandlingen av f.eks. testikkelkreft og lymfekreft er strukturerte protokoller og behandlingsopplegg som tester ut redusert intensiv kjemoterapi og strålebehandling, gitt ut fra prediktive faktorer.

Mange kreftpasienter opplever betydelig utmattelse (fatigue) etter gjennomført behandling. Disse symptomene er ikke lett å forklare, og som regel er det få eller ingen objektive funn. Forfatterne diskuterer dette fenomenet grundig, men vi mangler fortsatt kunnskap om metoder for forebygging og håndtering av disse senplagene.

Kreftoverlevere er først fremst rettet mot helsearbeidere, men pasienter og pårørende er også en målgruppe. Tre kapitler som omhandler fysisk aktivitet, ernæring og trygdeytelser er godt skrevet og vil være nyttig lesning for disse. Alt i alt må man si at denne utgivelsen dekker et behov.

Anbefalte artikler