Nytt, men utdatert operasjonsatlas

Oddvar Sandvik Om forfatteren
Artikkel

Schumpelick, V.

Atlas of general surgery

608 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2009. Pris EUR 130

ISBN 978-3-13-144091-4

Tre år etter den andre tyske utgaven av dette operasjonsatlaset foreligger det nå i engelsk oversettelse. Det er tenkt som et oppslagsverk for utdanningskandidater i kirurgi, og skal dekke det forfatteren mener enhver kirurg bør beherske, uavhengig av grenspesialitet.

En generell innledende del tar for seg grunnleggende kirurgisk teknikk og enkle prosedyrer som urinblærekateterisering, pleurapunksjon, ascitespunksjon og venøse tilganger. Hoveddelen omfatter 150 større og mindre inngrep og prosedyrer ordnet etter organsystem: hud og bløtvev, hals, thorax, abdomen, retroperitoneum og ytre genitalia. Emner som brokk, barnekirurgi, karkirurgi og amputasjoner er også dekket. Kapitlet om traumatologi er rent ortopedisk rettet og inkluderer håndtering av septisk gonartritt og operasjon ved Dupuytrens kontraktur og karpaltunnelsyndrom. Utvalget av prosedyrer virker litt vilkårlig, og spennet er stort, fra incisjon av paronyki til anatomisk lungereseksjon, leverreseksjon og rectumreseksjon. De sistnevnte står ikke på utdanningsrepertoaret til dagens norske kandidater innen generell kirurgi. Enkelte inngrep, for eksempel selektiv proksimal eller trunkal vagotomi og Bassinis plastikk ved lyskebrokk er nå lite aktuelle. Utvalget av torako-laparoskopiske prosedyrer er meget begrenset. Kirurgi ved tykktarmskreft eller ventralhernier er for eksempel kun beskrevet med åpen tilgang.

Hvert inngrep er beskrevet trinnvis i ti punkter: indikasjon, preoperative forberedelser, pasientinformasjon, anestesi, leiring, tilgang, operasjonsteknikk, anatomi, håndtering av spesielle komplikasjoner og postoperativ behandling. Den skjematiske fremstillingen er oversiktlig, men medfører også oppramsing av en del selvfølgeligheter.

Den anbefalte litteraturen er rundt 20 år gammel, og dette gjenspeiles i teksten.

Ved hemikolektomi anbefales preoperativ tarmtømming, postoperativ nasogastrisk sonde og abdominaldren i henholdsvis 1–3 og 7–8 dager. Små slurker klar væske tillates fra 3.–4. dag, fast føde etter første avføring, rundt 7. dag. Eksemplet illustrerer hvor vanskelig det er å innføre moderne prinsipper for perioperativ behandling. Tarmanastomoser anlegges med avbrutte fullveggssuturer. Trådvalget omfatter kromcatgut og silke. Ved «gastric outlet obstruction» nevnes ikke endoskopisk stent-behandling som et alternativ, og intervensjonsradiologi er ikke nevnt som en mulighet ved blødende peptisk ulcus.

Dette er et verk i stort format, solid innbundet og på godt papir. De 1 223 illustrasjonene er i svart-hvitt og av varierende kvalitet. Enkelte komplekse prosedyrer, som lungereseksjoner, illustreres så knapt og overfladisk at det ikke er til hjelp. Andre inngrep, for eksempel ved lyskebrokk, er bedre beskrevet.

Forfatteren, professor Schumpelick, er sjef for kirurgisk avdeling ved universitetssykehuset i Aachen, president i den tyske kirurgiske forening, lærebokforfatter og en nestor i tysk kirurgi. Atlas of general surgery er utgitt på Thieme, et kvalitetsforlag for medisinsk litteratur. Resultatet er skuffende.

Anbefalte artikler