Barns tilpasning til traumer

Rune Johansen Om forfatteren
Artikkel

Zeuthen, K.

Kærlighed og overlevelse

Barneseksualitet og seksuelle traumer. 237 s. København: Akademisk Forlag, 2009. Pris DKK 269

ISBN 978-87-500-4094-1

Dette er en omarbeidet versjon av psykolog Katrine Zeuthens ph.d.-grad med samme tittel fra 2007. Hun utførte dette arbeidet mens hun var tilknyttet «Team for seksuelt misbrukte børn» ved Rigshospitalet i København. Zeuthen ønsker å nå voksne som er opptatt av og har omsorg for barn der det er mistanke om seksuelt misbruk. Hensikten er å øke forståelsen for barnets tilpasning til både det å ha blitt utsatt for overgrep og til de voksne som tar vare på barnet. Sentralt for forfatteren blir argumentasjonen for at barnet alltid fungerer i en relasjon, barnet er alltid avhengig av en voksen og barnets tilpasning til traumet vil alltid preges av dette. Barnets utvikling og relasjoner til andre blir forstyrret ved overgrep fra voksne.

Språket er et stort sett lettforståelig dansk. Forfatteren tar utgangspunkt i psykoanalytisk orientert tenkning – med vekt på både ubevisst og bevisst tilpasning. Dette gir styrke til beskrivelsene, men kan også gjøre deler av teksten vanskelig tilgjengelig for lesere som ikke er spesielt inne i psykoanalytiske begreper og teorier.

Katrine Zeuthen gir først en generell innføring i temaet «barn utsatt for seksuelle overgrep», med utgangspunkt i danske erfaringer og undersøkelser. Disse synes å være i overensstemmelse med både norsk (1) og internasjonal kunnskap. Hun går så raskt videre til hovedprosjektet: Å beskrive barnets subjektive opplevelse og relasjonelle tilpasning. Tre kasus illustrerer tenkningen gjennom alle kapitler, samtidig beskrives disse kasusene mer detaljert gjennom egne kapitler senere. Etter innledningskapitlet begrunnes barnets tilpasning til det å ha blitt utsatt for overgrep og omsorgssvikt. Her legges det vekt på barnet og tilpasningen til andre – med gjennomgang av psykoanalytisk utviklingspsykologi og mer moderne tilknytnings- og mentaliseringsteori. Som innledning til de tre omfattende kasuspresentasjonene diskuteres formålet med psykoanalytisk orientert behandling: Å hjelpe barnet tilbake til egen utvikling. Siste kapittel er en diskusjon av psykoanalysens bidrag til vår viten og vitenskapen om barns opplevelser av traumer; opplevelser som også er forskjellig fra det observerte som ofte beskrives som kognitive, fenomenologiske og nevrovitenskapelige fenomener. Den psykoanalytiske forståelsen blir da et supplement til å forstå barnets motivasjoner.

Styrken er de detaljerte innblikk Kærlighed og overlevelse gir i behandlingen av traumatiserte barn. Kasuspresentasjonene er en beskrivelse av formålet med behandlingen, både metode og tenkning underbygger argumentasjonen for hvorfor det må jobbes med barnets relasjoner gjennom relasjonen til terapeuten. Kasuspresentasjonene er også et sterkt bidrag til å åpne opp for innsyn i hva som skjer i psykoterapi med barn og dermed også i psykoanalytisk orientert behandling generelt. Boken er egnet for kolleger og andre som er opptatt av hvordan barnet subjektivt og relasjonelt opplever og tilpasser seg traumer, et perspektiv som sjelden kommer frem i slik systematisert form.

Anbefalte artikler