Tid før behandling ved hjerteinfarkt og mortalitet

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Bedre prognose for hjerteinfarktpasienter forutsetter at totaltiden fra symptomdebut til åpning av infarktarterien reduseres.

Tiden fra innleggelse i sykehus til åpning av arterien med perkutan koronar intervensjon (PCI) er viktig for å redusere risikoen for død ved hjerteinfarkt. Nå har amerikanske forskere undersøkt sammenhengen mellom tiden fra innleggelse til PCI hos pasienter med ST-elevasjonsinfarkt og sykehusmortalitet i en prospektiv kohortstudie (1).

Studien omfattet ca. 44 000 pasienter. Mediantid fra ankomst til sykehus til registrert åpent kar (dør-til-ballong-tid) var 83 minutter. Total dødelighet i studiekohorten var 4,6 %. Resultatene viste en kontinuerlig ikke-lineær sammenheng mellom tid før behandling og dødelighet (30 min = 3,0 %, 60 min = 3,5 %, 90 min = 4,3 %, 120 min = 5,6 %, 150 min = 7,0 %, 180 min = 8,4 %, p < 0,001).

– Studien bekrefter at hjerteinfarkt må behandles raskt og at minutter teller i denne kritiske fasen, også innad i sykehuset, sier professor Harald Vik-Mo ved St. Olavs hospital. I denne studien fikk færre enn 60 % av pasientene åpnet infarktarterien innen 90 minutter fra innleggelse i sykehuset. Så lang forsinkelse er neppe representativt for PCI-sykehusene i Norge.

– Skal prognosen for infarktpasientene bedres, så må totaltiden fra symptomdebut til åpning av infarktarterien reduseres gjennom mindre pasientforsinkelse og rask diagnostikk og transport. Bruk av telemedisinsk EKG-diagnostikk gjør at de fleste infarktpasienter i dag kan meldes PCI-sykehuset og transporteres direkte til hjertelaboratoriet for primær PCI uten forsinkelse i sykehuset. En målsetning er åpning av infarktarterien innen 30 minutter, og ikke etter 90 minutter som i denne amerikanske studien, sier Vik-Mo.

Anbefalte artikler