Gener og økt risiko for testikkelkreft

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

To forskergrupper har ved genomvide assosiasjonsstudier identifisert tre gener som er forbundet med utvikling av testikkelkreft.

Seminom, mikroskopisk snitt. Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos

Risikoen for utvikling av testikkelkreft påvirkes av både miljøfaktorer og genetiske faktorer. Ved å analysere gener og genvarianter hos henholdsvis 277 og 730 pasienter og sammenlikne disse med hhv. 919 og 1 435 kontrollpersoner identifiserte to forskergrupper økt risiko assosiert med loci på kromosom 5, 6 og 12 (1, 2).

Studiene viste at polymorfismer i genene KITLG på kromosom 12 og SPRY4 på kromosom 5 var involvert i den økte risikoen.

– Vi vet at en positiv familieanamnese øker risikoen for testikkelkreft, sier førsteamanuensis Hege Sagstuen Haugnes ved Kreftavdelingen, Universitetet i Tromsø. Disse studiene er viktige, da de støtter antakelsen om at testikkelkreft har en genetisk predisposisjon. KITLG-genet koder for liganden til tyrosinkinasen c-KIT, som er en nøkkelfaktor i utviklingen av germinale stamceller. Mutasjoner i c-KIT/KITLG-systemet er i tidligere studier vist å være relatert til både infertilitet og testikkelkreft, og således er KITLG er svært interessant gen.

Det er kjent at menn med tidligere kryptorkisme eller nedsatt fertilitet har økt risiko for å få testikkelkreft. Dette er sannsynligvis ikke uavhengige risikofaktorer, men derimot et uttrykk for samvariasjon.

– Det var litt overraskende at ingen av studiene påviste forskjeller mellom seminomer og ikke-seminomer, som både klinisk, biologisk og histologisk er distinkte tumortyper. Men studiene var ikke store nok til subgruppeanalyser, så dette funnet må tolkes med forsiktighet, sier Sagstuen Haugnes.

Anbefalte artikler