Anemi hos kreftpasienter

Mette Sagsveen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av erytropoesestimulerende faktorer hos anemiske kreftpasienter gir økt risiko for tromboemboliske hendelser og dødsfall. Det viser en ny metaanalyse.

Faktorer som stimulerer erytropoesen, blir brukt til behandling av anemi hos kreftpasienter. I en kanadisk metaanalyse av 52 randomiserte kontrollerte studier med 12 000 pasienter har man sett på sikkerhet og effekt ved slik behandling (1). Sammenliknet med ingen behandling førte erytropoesestimulerende faktorer til redusert bruk av blodoverføring (RR 0,64; 95 % KI 0,56–0,73), men økt risiko for tromboemboliske hendelser (RR 1,69; 95 % KI 1,27–2,24). Dødeligheten var også høyere i behandlingsgruppen (RR 1,15; 95 % KI 1,03–1,29).

– Faktorer for å stimulere erytropoesen har vært lite benyttet i behandlingen av anemi hos norske kreftpasienter. En hovedgrunn har vært store kostnader. Senere års forskning har vist at erytropoesestimulerende faktorer kan ha uønskede effekter, som omtalt i denne artikkelen, sier overlege Arne Kolstad ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

– En mulig negativ innvirkning på sykdomskontroll hos pasienter som gjennomgikk strålebehandling for øre-nese-hals-kreft samt redusert overlevelse hos pasienter som mottok kjemoterapi for brystkreft og ikke-småcellet lungekreft har vakt bekymring.

Det norske onkologimiljøet viderefører en restriktiv holdning ved at erytropoesestimulerende faktorer reserveres for en mindre gruppe egnede kreftpasienter der behandlingen har et palliativt siktemål, sier Kolstad.

Anbefalte artikler