Ny svensk lærebok i lungemedisin

Amund Gulsvik Om forfatteren
Artikkel

Sandström, T

Eklund, A

Lungmedicin

478 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 651

ISBN 978-91-44-00847-9

En skandinavisk lærebok tillater formidling av sykdommenes manifestasjoner og forløp i vår del av verden, og forfatterne vil vektlegge den lokale kultur og tradisjon i diagnostikk og behandling. Et slikt fokus har ikke de store angelsaksiske lærebøkene som er siktet inn mot det globale marked. Denne svenske læreboken i lungemedisin er ifølge redaktørene rettet mot en lesergruppe av leger under spesialisering i lungesykdommer og spesialister i lungesykdommer, men den kan også være aktuell for leger i andre fagområder og interesserte sykepleiere.

I alt har 53 forfattere, hovedsaklig fra svenske universitetsklinikker, skrevet 35 sentrale kapitler innen lungemedisin. Her omtales de viktigste lunge- og luftveissymptomene hos pasientene som oppsøker helsevesenet, nemlig dyspné og hoste, og vanlige prosedyrer som lungeradiologi og allergidiagnostikk. Tradisjonelle store pasientgrupper er omtalt: de med astma i seks kapitler, kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i fem kapitler, parenkymatøse lungesykdommer i ti kapitler, lungeinfeksjoner inkludert tuberkulose i tre kapitler. Men det er også kapitler om lungekreft, pleurasykdommer, cystisk fibrose, lungetransplantasjon, hypoventilasjon, obstruktiv søvnapné, yrkesrelaterte lungesykdommer, røykestopp samt rehabilitering. Omtalen av lungenes utvikling og pulmonal hypertensjon har fått større plass enn vanlig, men det skyldes vel den store kunnskapsutviklingen på disse fagområdene. Jeg savner et kapittel om lungembolisme og mer utførlig omtale av komorbiditet og systemmanifestasjoner ved kols. Det er store pasientgrupper som ofte tas hånd om av spesialister i lungesykdommer. Boken har et fyldig register med ca. 1 500 emner, men jeg savner et avsnitt som forklarer alle forkortelsene som brukes i boken. Referanser til andre bøker, tidsskriftsartikler og internettadresser er fåtallig, men jeg finner henvisninger til flere sentrale globale, engelske og svenske faglige retningslinjer innenfor lungemedisin. Flere av kapitlene har et sammendrag og en faktarute.

Læreboken er skrevet av erfarne klinikere med meget god innsikt i de aktuelle pasientpopulasjonene i Sverige. Kapitlene har noe varierende kvalitet, men spesielt kapitlene om sarkoidose og hoste er glitrende gode. Boken er mer innholdsrik enn de to norske lærebøkene som er på markedet på samme fagområde. Det må ha vært en stor utfordring for redaktørene å redigere denne læreboken med så mange forfattere, men de har lyktes på en glimrende måte. Den kan anbefales til leger under utdanning i spesialiteten lungesykdommer og til spesialister i lungesykdommer.

Anbefalte artikler