Fedmebehandling på svensk – atferdsendring i praksis?

Jøran Hjelmesæth, Hege Gade Om forfatterne
Artikkel

Edlund, K

Zethelius, B

Fetma – Del 1

Medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi. 312 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 379

ISBN 978-91-44-01892-8

Edlund, K

Zethelius, B

Fetma – Del 2 Patientmaterial

Behandling med kognitiv beteendeterapi. 345 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 393

ISBN 978-91-44-05599-2

Redaktørene har solid praktisk og teoretisk bakgrunn i fedmebehandling, og de ønsker å videreformidle sin kunnskap til kolleger og annet helsepersonell som arbeider med behandling av fedme og fedmerelaterte sykdommer. Selv om boken er skrevet på svensk, er den i hovedsak lettlest. Den består av en generell del (Del 1), en manual for terapeuten (Del 2) og et pasienthefte.

I del 1 oppsummeres initialt årsaker til fedme, somatiske fedmerelaterte følgesykdommer samt psykologiske og psykososiale problemstillinger. Deretter følger en detaljert gjennomgang av forskjellige tradisjonelle, men aktuelle, behandlingsprinsipper som kostråd, lavkaloridiett, fysisk aktivitet, medikamenter og fedmekirurgi. I den siste delen av bind 1 gjennomgås kunnskapsgrunnlaget for og den praktiske gjennomføring av kognitiv atferdsterapi mot fedme. De fleste kapitlene innledes med en relevant kasuistikk og avsluttes med hvordan det gikk med pasienten. Det første bindet kan godt leses isolert og kan være spesielt nyttig for de som ønsker en kort og god oppsummering av dagens kunnskap innen fagfeltet.

Del 2 er en trinnvis manual for psykologer/psykoterapeuter som beskriver i detalj hvordan en spesifikk metode (LIWE = Lifestyle Interventions for Weight management) innen kognitiv atferdsterapi kan brukes for å hjelpe pasienter med overvekt eller fedme til å forandre livsstilsrelatert atferd for på lang sikt å kunne leve med en 5–10 % lavere og/eller stabil vekt. Det første halve året legges det opp til 24 aktive behandlingssesjoner i gruppe og tre individuelle sesjoner der terapeuten har en aktiv og styrende rolle. Deretter følger en periode på minst ett år der pasientene aktiveres og overlates en større del av ansvaret for gjennomføringen av behandlingen. Pasienten forventes å jobbe med hjemmelekser bl.a. fra pasientheftet mellom sesjonene.

Bøkene er leseverdige og anbefales alle som jobber med fedme. Hvorvidt den spesifikke intervensjonsteknikken LIWE, med kognitiv atferdsterapi som teoretisk plattform, bør anbefales bredt implementert i fedmebehandling i Norge, er imidlertid mer usikkert. For det første mangler dokumentasjon som kan bekrefte at denne metoden gir bedre helsegevinst enn andre psykologiske intervensjonsteknikker. For det andre mangler studier som kan vise til langtidseffekter av psykologisk intervensjon på vektreduksjon og bedring av følgesykdom. Videre kan det hevdes at LIWE er noe instrumentell og har for liten vekt på individets selvregulering og motivasjon. Metoden fokuserer mye på «hvordan» i intervensjonen, og lite på «hvorfor», som omhandler oppbygging av individets egenmotivasjon for endring. Et eksempel på en alternativ intervensjon er endringsfokusert rådgivning (motivational interviewing). Kanskje det nettopp er individets indre motivasjon som blir avgjørende for etterlevelse av nye kognitive og atferdsmessige strategier. Avslutningsvis kan gjennomførbarhet og kostnader være mulige begrensninger for bred implementering av en slik kompetansekrevende intervensjon.

Anbefalte artikler