Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Norske forskere har kartlagt deler av den cellulære immunresponsen ved neonatal alloimmun trombocytopeni.

Maria Therese Ahlen og Tor B. Stuge er hhv. første- og sisteforfatter av artikkelen. Foto Informasjonsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Neonatal alloimmun trombocytopeni er en tilstand som rammer fostre og nyfødte. De aller fleste tilfellene forårsakes av en maternell antistoffrespons rettet mot HPA-1a på fosterets trombocytter. Mer enn 90 % av kvinner som danner anti-HPA-1a-antistoffer i forbindelse med svangerskapet, har et bestemt MHC-klasse II-allel: HLA-DRB3*0101. Til sammenlikning finnes dette allelet hos færre enn 30 % i den øvrige befolkningen. Denne sterke assosiasjonen mellom neonatal alloimmun trombocytopeni og et bestemt MHC-molekyl tyder på at HPA-1a-spesifikke antistoffresponser er avhengige av T-lymfocytter. Det er begrenset kunnskap om cellulære immunresponser assosiert med denne tilstanden.

– I en ny studie isolerte vi CD4-positive T-lymfocytter fra kvinner som hadde født barn med neonatal alloimmun trombocytopeni (1). Disse T-lymfocyttene kunne aktiveres med syntetisk HPA-1a-peptid til proliferative responser og utskilling av cytokiner, sier professor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø.

– Videre eksperimenter viste at de isolerte T-lymfocyttene kunne aktiveres med HPA-1a-peptid kun i kombinasjon med HLA-DRB3*0101. Likeledes fant vi at T-lymfocyttene kunne aktiveres ved stimulering med en kombinasjon av monocytter og trombocytter forutsatt at monocyttene uttrykte HLA-DRB3*0101-molekylet og trombocyttene var fra en HPA-1a-positiv donor – andre kombinasjoner ga ingen aktivering.

Disse funnene viser at HPA-1a-spesifikke, HLA-DRB3*0101-restrikterte T-lymfocytter kan isoleres fra kvinner som føder barn med neonatal alloimmun trombocytopeni. Siden disse HPA-1a-spesifikke T-lymfocyttene er avhengig av et bestemt MHC-molekyl som også finnes hos de aller fleste kvinner med anti-HPA-1a-antistoffer, tyder det på at disse T-lymfocyttene er direkte involvert i den cellulære immunresponsen hos kvinner som danner anti-HPA-1a-alloantistoff. Studien er derfor et viktig første ledd i å kartlegge den cellulære immunresponsen assosiert med neonatal alloimmun trombocytopeni, sier Husebekk.

Artikkelen ble publisert på nett 9.1. 2009 og i papirform 16.4. 2009 i det prestisjetunge tidsskriftet Blood (www.bloodjournal.org). © American Society of Hematology


Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) forekommer i 1: 1 200 svangerskap og innebærer at den gravide blir immunisert mot et blodplateantigen som fosteret har arvet fra far. Disse antistoffene kan passere placenta, medføre trombocytopeni og blødningstendens og i verste fall intrakranial blødning og død.

Alloantistoff: Antistoff laget av et individ mot antigener i et annet individ innenfor samme art

HPA: Humane blodplateantigener

Anbefalte artikler