Steroider etter RSV-infeksjon?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Høydose inhalasjonssteroider i tre måneder til tidligere friske barn med akutt RSV-bronkiolitt i første leveår hadde ikke forebyggende effekt på residiverende bronkial obstruksjon.

Mange barn har i opptil flere år etter en respiratorisk syncytialt virus (RSV)-bronkiolitt gjentatte episoder med pustebesvær, hoste eller andre symptomer fra nedre luftveier. Nå har nederlandske forskere i en randomisert dobbeltblindet studie undersøkt om residiverende bronkial obstruksjon kan forhindres med terapeutisk intervensjon (1).

243 barn under 13 måneder som ble innlagt på sykehus med RSV-infeksjon, ble randomisert i to grupper, hvorav den ene fikk 200 µg beklometasondipropionat to ganger daglig i tre måneder, mens den andre fikk placebo. Det ble ikke observert signifikante forskjeller i antall dager med bronkial obstruksjon i det påfølgende året i de to gruppene. Andelen barn med bronkial obstruksjon var heller ikke forskjellig i de to gruppene (61 % versus 62 %).

– Behandling av spedbarn og småbarn med residiverende astmaliknende symptomer er en utfordring, sier seksjonsoverlege Karin C. Lødrup Carlsen ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. På gruppenivå er det ikke holdepunkter for at steroidbehandling kan begrense den ugunstige immunologiske responsen i etterkant av en RSV-infeksjon.

– Det er ikke dermed slik at denne type behandling ikke virker i det hele tatt, for en del barn responderer godt på inhalasjonssteroider. Den store utfordringen er å identifisere de barna som debuterer med en tidlig astma som vil ha effekt av behandlingen, monitorere behandlingen etter sykdomsaktivitet og avslutte eller skifte behandling der den ikke har effekt, sier Carlsen.

Anbefalte artikler