Økende forskrivning av opioider i Norge

Olav Magnus S. Fredheim Om forfatteren
Artikkel

470 000 nordmenn fikk utlevert opioider i 2007, men bare 13 000 pga. kreftsykdom. Disse tallene tilsvarer en økning på 10 % fra 2004.

13 % av den voksne norske befolkningen mottar opioider årlig (1). Bare 2,8 % av dem som mottar opioider, får refusjon for palliativ behandling. Av dem som mottar opioider uten refusjon for palliativ behandling, mottar 77 % mindre enn 50 definerte døgndoser (DDD) per år, tilsvarende inntil 200 tabletter kodein-paracetamol. Ytterligere 18 % mottar 50 – 300 DDD. Altså mottar det store flertallet opioider for akutt smerte, tilbakevendende smerter eller kronisk smerte uten behov for døgnkontinuerlig behandling.

Kun ca. 13 000 personer mottok ≥ 400 DDD og kan antas å være faste brukere for kronisk ikke-malign smerte. Blant disse pasientene er det imidlertid bare et mindretall som bruker lengevirkende opioider alene, slik nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler. Blant pasientene som mottok opioider med refusjon for palliativ behandling, startet 46 % direkte med et WHO-trinn 3 opioid mens de øvrige startet med et svakt opioid. Bare 36 % av kreftpasienter som startet med WHO-trinn 3 opioider, mottok både kortvirkende og lengevirkende formuleringer slik retningslinjer for kreftrelatert smertebehandling anbefaler.

Økende bruk av opioider mot akutt smerte og kreftsmerte må oppfattes som positivt. Derimot er det uklart om økningen i bruk av opioider mot kronisk ikke-malign smerte er gunstig, siden bare et fåtall av disse pasientene synes å motta forskrivning i tråd med gjeldende retningslinjer. Vi mistenker at dagens forskrivningsmønster i denne gruppen kan disponere for problematisk opioidbruk.

Anbefalte artikler