For langsom fremgang i kampen mot malaria

Arne Broch Brantsæter Om forfatteren
Artikkel

Verdens helseorganisasjon

World malaria report 2008

210 s, tab, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 30

ISBN 978-92-4-156369-7

World malaria report utgis av WHOs globale malariaprogram og ble første gang utgitt i 2005. Målsetningen er å støtte utviklingen av effektive nasjonale malariakontrollprogrammer. Rapporten tar for seg utviklingen innen fem områder: sykdomsforekomst og trender, nasjonal malariapolitikk, implementering av kontrolltiltak, finansiering og effekt av tiltakene på malariaepidemiologi.

De innledende kapitlene omhandler forskjellige sider ved malariaepidemiologi og kontrolltiltak. Deretter følger en grundig beskrivelse av situasjonen i 30 høyendemiske land. Som vedlegg finnes en mer inngående forklaring på grunnlaget for estimatene og detaljerte tabeller over forekomst, intervensjonstiltak og finansiering i malariaendemiske land.

Det epidemiologiske datagrunnlaget er dels rutineovervåking og dels husholdsundersøkelser. Usikkerhet i estimatene og mulige feilkilder diskuteres grundig. Med dette forbehold hevdes det at halve verdens befolkning (3,3 milliarder) lever i endemisk område. I 2006 beregnes det å ha vært 247 millioner tilfeller av malaria, hvorav 86 % i Afrika, og nesten en million malariadødsfall. Falciparummalaria utgjorde 91 % av alle tilfellene. De fleste dødsfall var blant afrikanske barn under fem år.

I 2005 satte Verdens helseforsamling som mål at innen 2010 skulle minst 80 % av verdens befolkning ha tilgang på fire viktige virkemidler mot malaria: insektsnett impregnert med insekticider, effektiv malariabehandling (artemisin i kombinasjonsbehandling), insekticider til innendørsbruk og forebyggende behandling i svangerskapet. Det ble også satt som mål at morbiditet og mortalitet som følge av malaria skulle reduseres med minst 50 % innen 2010 og 75 % innen 2015. Rapporten peker på at selv om bruken av WHOs foreslåtte virkemidler har økt, er målene fra 2005 langt fra nådd i de fleste land. Likevel har den estimerte malariainsidensen vært fallende noen steder, sannsynligvis dels som følge av de implementerte tiltakene.

WHO sikter ikke bare mot å redusere forekomsten av malaria i endemiske land, men har også som mål å begrense den geografiske utbredelsen av sykdommen og å utrydde sykdommen fra visse områder. Det er definert fire faser i utrydding av malaria: Kontroll, preeliminasjon, eliminasjon og forebygging av reintroduksjon. I juli 2008 var ti tidligere endemiske land i eliminasjonsfasen.

Finansiering av malariakontrolltiltak kommer dels fra landene selv, dels fra eksterne kilder, hvor Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria er den største bidragsyter. Det har vært en stor økning i finansieringen av malariatiltak, men denne er fortsatt ikke tilstrekkelig.

Rapporten tegner et tydelig bilde av den globale malariasituasjonen og kampen mot denne. Her hjemme vil den være av særlig interesse for personer og myndigheter som er involvert i malariakontrolltiltak i endemiske områder gjennom norsk bistand til utviklingsland.

Anbefalte artikler