Kortfattet oversikt om helse- og sosialtjenester for folk flest

Steinar Aase Om forfatteren
Artikkel

Helsedirektoratet

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

70 s, ill. Oslo: Helsedirektoratet, 2008. Pris Gratis

ISBN 978-82-8081-114-1

De fleste av oss får behov for hjelp og tjenester fra det offentlige i løpet av livet. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvilke tilbud som finnes, og hvor vi kan henvende oss. Som hjelp til orientering har helsemyndighetene laget et hefte på 70 sider, oversiktlig, lettlest og enkelt å slå opp i. Innledningsvis gis en oversikt over 31 helse- og sosialtjenester som kommunene tilbyr. Deretter gjennomgås hver enkelt av tjenestene i alfabetisk rekkefølge. Bl.a. blir allmennlegetjeneste, avlastningstilbud, habilitering, hjelpemidler, hjemmesykepleie, krisesentre, matombringing, psykisk helsearbeid, rustiltak, sykehjemsplass, TT-kort og meget annet dekket. Veilederen tar også opp noen generelle prinsipper kommunen styrer etter. Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning tilpasset den enkelte, om nødvendig ved hjelp av tolk. Her er omtale av brukermedvirkning, og informasjon om retten til å få utarbeidet en individuell plan for dem som har behov for langvarige og sammensatte helse- og sosialtjenester. Parene Kari og Per og Nina og Carlos blir brukt som eksempler for å gjøre det lettere for leseren. Parene følges gjennom et livsløp med tilhørende behov for ulike kommunale tjenester i forskjellige livsfaser.

I håndboken gjennomgås saksbehandlingen i det offentlige og hvilke rettigheter man har som tjenestemottaker. Når det gjelder rettighetene, legges det vekt på tjenesteyternes taushetsplikt, dessuten saksbehandlingstid, innsynsrett og begrunnede vedtak. Det redegjøres for viktige bestemmelser i kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, pasientrettighetsloven og helsepersonelloven. Pasientombudets rolle og klagemuligheten til Helsetilsynet gjennomgås. Avslutningsvis har heftet seks sider med henvisninger til steder der man kan få mer informasjon. Her gis bl.a. lenker til nettsteder som redigeres av offentlige instanser, regionale helseforetak, interesseorganisasjoner, råd og utvalg.

Denne håndboken er velskrevet og praktisk, og kan uten tvil tjene som en nyttig hjelp og veileder for mennesker som har behov for helse- og sosialtjenester i kommunene. Som helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier i etterordet, tar dette heftet ikke mål av seg til å dekke alt. Mange kommuner tilbyr flere tjenester enn håndboken nevner. Imidlertid gir boken en utmerket oversikt, og den er lett å orientere seg i. Derved får tjenestemottakeren et grunnlag for videre dialog og planlegging sammen med tjenesteyterne i kommunene. Det er grunn til å hilse denne håndboken svært velkommen som et praktisk nyttig verktøy og et godt initiativ fra helsemyndighetenes side. Det anbefales at helse- og sosialpersonell har heftet tilgjengelig og deler det ut til pasienter og tjenestemottakere ved behov.

Anbefalte artikler