God dansk/svensk lærebok i intensivmedisin

Hans Flaatten Om forfatteren
Artikkel

Larsson, A

Rubertsson, S.

Intensiv medicin

730 s, tab, ill. København: FADL”s Forlag, 2008. Pris DKK 850

ISBN 978-87-7749-485-7

Dette er noe så sjeldent som en omfattende lærebok i intensivmedsin i nordisk (dansk) språkdrakt. Boken er en dansk oversettelse av Intensivvård som ble utgitt i 2005 med de samme hovedredaktører.

Den henvender seg til yngre leger med interesse for intensivmedisin (gjerne under spesialisering i relevant fagområde), men bør også være velegnet som oppslagsbok for intensivsykepleiere.

Innholdet er ganske omfattende og blir presentert i 57 kapitler. Hvert kapittel har en eller flere «originalforfattere» og så en dansk «referent». Først kommer 11 kapitler generelt om intensivmedisin/sykdomsmekanismer etc. Deretter følger kapitler om nevrointensivmedisin, respirasjonssvikt, gastrointestinale problemer, nyresvikt og infeksjoner. Kardiovaskulære problemer blir ikke omtalt samlet, men kommer dels i kapittel 15 (akutt kardiologi), kapittel 39 (sjokk) og kapittel 42 (hjerte-lunge-redning). Underlig nok er det et eget kapittel om monitorering av respirasjon, men ikke noe eget kapittel om sirkulasjonsmonitorering (dette finnes som et underkapittel i kapitletom sjokk).

Boken er velskrevet, lettlest og med en moderne, smakfull layout. Etter hvert kapittel finnes en sammenfatning i en uthevet «rute». Litteraturreferanser kommer samlet helt bakerst, inndelt etter kapitlene. Et kapittel: «Registrering og oppfølging av intensivbehandling» har ingen litteraturliste (uteglemt?). Av de kapitlene denne anmelderen leste grundig, var dette det svakeste. Innen intensivmedisin er det når det gjelder oppfølging av overlevere etter intensivbehandling, at de nordiske land og forfattere virkelig har gjort seg internasjonalt kjent. Beskrivelsen av de ulike intensivskår er overfladisk og konsentrerer seg vesentlig om APACHE II. Ingen av de gode studiene som viser resultat etter langtidsoppfølging fra Norge, Finland og Sverige, blir nevnt eller diskutert.

Det er positivt at det er tatt med noen generelle kapitler om cellebiologi, celledød, iskemi, inflammasjon etc.

Boken kan anbefales som en godt oppdatert oversikt til intensivmedisinsk interesserte leger, kanskje spesielt til dem som senere vil få ansvar for hele eller deler av slik behandling (anestesileger, kirurger og medisinere under utdanning).

Anbefalte artikler