Legeforeningen mister delegert myndighet

Einar Skoglund Om forfatteren
Artikkel

Lagtinget har bifalt Odelstingets beslutning om å endre helsepersonelloven § 53. Endringen innebærer at Legeforeningen fra det tidspunktet lovendringen trer i kraft ikke lenger har delegert myndighet til å godkjenne spesialister.

Odelstingets behandling av saken i sak nr. 14, er i tråd med innstilling fra Stortingets helse- og omsorgskomité (1). Lovvedtaket er derved fattet, slik at anledningen til å delegere myndighet til godkjenning av spesialister til private yrkesorganisasjoner bortfaller. Ikrafttreden blir fra den tid Kongen bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer i helsepersonelloven § 53, slik at Helsedirektoratets adgang til å delegere godkjenningsmyndighet til private yrkesorganisasjoner å godkjenne spesialister opphører har vært behandlet i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. Lagtinget bifalt Odelstingets beslutning 18.6. 2009 (sak nr. 22).

Det er en viktig tilføyelse i sakens behandling, nemlig at Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen sak om organisering og vilkår for den fremtidige ordningen med spesialistgodkjenning og utdanning av spesialister i helsevesenet.

Dette innebærer at det må gjennomføres en betydelig utredning i Helse- og omsorgsdepartementet før en ny ordning iverksettes. I innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen understrekes det at det i det fremtidige arbeidet med organisering av ny spesialistgodkjenningsordning og gjennomgang av spesialistutdanningene, vil være nødvendig med et tett og omfattende samarbeid med bl.a. aktuelle yrkesorganisasjoner, fagnettverk, de regionale helseforetakene og utdanningsinstitusjonene.

Det er uttalt at overføring av myndighet til å gi spesialistgodkjenning til det offentlige, vil få betydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Disse konsekvensene vil ved ulike løsninger for organisering av spesialistutdanningen, bli vurdert. En praktisk organisering og finansiering av det fremtidige utdannings- og godkjenningsarbeidet vil bli utredet nærmere, heter det i komiteens innstilling.

– Legeforeningen ser en gjennomgang av ordningen med godkjenning og utdanning av spesialister som positivt og vil gjerne bidra i arbeidet, sier generalsekretær Geir Riise.

– Legeforeningen har i en årrekke håndtert den praktiske gjennomføringen av spesialistutdanningen, og vår kompetanse er etterspurt av departementet i arbeidet fremover. Vi er tilfreds med at Legeforeningens synspunkter om behovet for grundig utredning på feltet og at eventuelle endringer må forelegges Stortinget, før de iverksettes. Dagens håndtering av spesialistgodkjenning og spesialistutdanning antar vi vil fortsette, inntil en utredning er gjennomført og behandlet i Stortinget, sier Riise.

Anbefalte artikler