Assosiasjon eller kausalitet?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en svensk studie er det påvist sammenheng mellom en type Parechovirus og misdannelser i sentralnervesystemet hos mus og mennesker.

  Ljunganvirus tilhører slekten Parechovirus og ble første gang påvist hos klatremus (Myodes glareolus) nær elven Ljungan i Midt-Sverige i slutten av 1990-årene. Det kan forårsake myokarditt, diabetes og encefalitt hos disse musene og gi dødelige perinatalinfeksjoner hos avkommet. Videre er det observert hydrocephalus og anencefali hos infiserte nyfødte mus.

  Studier i Sverige har vist en assosiasjon mellom antall tilfeller av intrauterin fosterdød hos menneske og forekomst av smågnagere. En svensk forskergruppe har dessuten påvist Ljunganvirus i hjernevev og placenta fra noen intrauterint døde fostre, men ikke i et kontrollmateriale (1). Med immunhistokjemi og polymerasekjedereaksjon har nå gruppen undersøkt forekomsten av Ljunganvirus hos fostre fra elektive aborter (2). Det ble påvist virus i hjernevev eller hjertevev i ni av ti tilfeller med hydrocephalus og i ett av 18 kontrollfostre med trisomi 21. Hos fem av ni tilfeller med anencefali ble det påvist virus, men ikke hos noen av de 21 kontrollfostrene.

  Forfatterne postulerer en mulig sammenheng mellom infeksjon med Ljunganvirus i svangerskapet og forekomsten av hydrocephalus og anencefali hos menneske. Mange infeksiøse agenser har vært assosiert med intrauterin fosterdød uten at man sikkert har kunnet vise en etiologisk sammenheng. Ennå vet vi lite om utbredelsen av viruset blant smågnagere i andre land, og om det dreier seg om lokale zoonoser eller om en mer endemisk utbredelse. Det er derfor viktig at tilsvarende studier gjøres i andre land for å undersøke et større materiale og etterprøve funnene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media