Anticytokin demper kloring hos mus med dermatitt

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Interleukin-31 (IL-31) er oppregulert ved atopisk dermatitt og hos NC/Nga-mus, en dyremodell for sykdommen. Injeksjoner med antistoff mot IL-31 demper musenes kloring.

Reduksjon av kløe og kloring står sentralt ved behandling av atopisk dermatitt. I en studie med 30 NC/Nga-mus fikk ti mus et monoklonalt anti-IL-31-antistoff injisert intraperitonealt sju ganger i løpet av fem uker, ti fikk albumin intraperitonealt, og ti fikk ingen behandling (1). Musene fikk implantert en magnet subkutant i baklemmene og ble to ganger per uke plassert i et observasjonskammer. Bevegelser under kloring induserte elektrisk strøm, som ble registrert og evaluert objektivt. Utslett ble bedømt med klinisk skår og musene veid.

Mus behandlet med anti-IL-31 hadde signifikant færre kloreepisoder enn begge kontrollgruppene gjennom hele studieperioden. Behandlingen viste imidlertid ingen sikker reduksjon i dermatittskår eller påvirkning av musenes kroppsvekt.

– Resultatene bekrefter at IL-31 har betydning for kløe og kloreatferd, men tyder på at IL-31 ikke har avgjørende betydning for utvikling av dermatitt i denne dyremodellen, sier Øystein Grimstad ved Hudavdelingen, St. Olavs hospital. Han er førsteforfatter av studien, som er gjort i samarbeid med bl.a. danske og japanske forskere. Mange mus begynte å klore seg uten synlig utslett før behandlingen startet. Dette samsvarer med forholdene ved atopisk dermatitt. Dermatitt hos NC/Nga-mus er i tidlig fase dominert av Th2-celler, og IL-31 produseres særlig i denne fasen. Dette kan forklare en avtakende effekt av anti-IL-31.

– Studien er først og fremst et bidrag til å klargjøre de patogenetiske forholdene ved denne dyremodellen. Anti-IL-31 kan tenkes å ha et terapeutisk potensial ved atopisk dermatitt og andre kløende hudsykdommer, sier Grimstad.

Anbefalte artikler