Kommunikasjon mellom nerveceller i netthinnen

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Studier av levende nerveceller fra rotteøyne gir ny innsikt i hvordan ulike typer nerveceller i netthinnen kommuniserer og genererer synsinntrykk i dunkel belysning.

Svein Harald Mørkve. Foto Anne Sidsel Herdlevær

Synssansen er en av våre mest komplekse sanser og den spiller en avgjørende rolle for vår interaksjon med miljøet rundt oss. Svein Harald Mørkve har undersøkt hvordan cellene i netthinnen kommuniserer.

– Netthinnen omdanner lysimpulser til elektriske signaler ved hjelp av spesialiserte nerveceller. Signalene prosesseres gjennom kretser av ulike typer nerveceller og koder synsinntrykk som videresendes til hjernen. Vi har undersøkt signaloverføringen som gir synsinntrykk når belysningen er dunkel, og har blant annet sett spesielt på hvordan glutamattransportere på bestemte presynaptiske nevroner fungerer. Vi har vist at glutamat som brukes for å sende signaler over den synaptiske spalten påvirker membranpotensialet til avsendercellen og inhiberer denne. Glutamat frisatt i synapsen «renner» over og påvirker også signaloverføringen mellom naboceller. Dette er helt ny kunnskap som har vakt en viss oppsikt, sier Mørkve.

Han har utviklet metoder for å registrere elektrisk aktivitet i utløpere av en bestemt type nervecelle. Resultatene bygger på forsøk hvor bitte små elektroder er festet på levende nerveceller for å registrere strøm, og registrering av strøm som utløses når reseptorene i frie biter av cellemembranen fra cellene aktiveres.

Mørkve forsvarte avhandlingen Synaptic transmission between rod bipolar cells and amacrine cells in the mammalian retina ved Universitetet i Bergen 20.3. 2009.


Presynaptiske nevroner: Avsendercellene for signaler mellom to nerveceller. Nerveceller kommuniserer først og fremst over synapser – spalter mellom to nerver – der kjemikalier eller nevrotransmittere skilles ut fra den ene cellen, og binder seg til den andre. Avsendercellene kalles presynaptiske, og mottakercellene postsynaptiske.

Glutamat: Den vanligste nevrotransmitter brukt i sentralnervesystemet. Glutamat binder seg til og aktiverer bestemte reseptor- eller transportermolekyler på nerveceller og utløser elektriske responser i disse.

Anbefalte artikler