Tall som taler – men uten noe mer

Øyvind Næss Om forfatteren
Artikkel

helseorganisasjon, Verdens

Atlas of health in Europe

2. utg. 126 s, tab, ill. Genève: WHO, 2008. Pris CHF 14

ISBN 978-92-890-1410-6

Andre utgave av Verdens helseorganisasjons atlas over helsetilstand og indikatorer på helsetjenester i Europa forteller en mektig historie på bare 126 sider uten særlig ordgyteri. På mange måter er dette et utgangspunkt for rik refleksjon hos leseren og illustrerer verdien av deskriptiv epidemiologi. Hva skyldes variasjonene mellom europeiske land? De kan da ikke være tilfeldige? De må ha en forklaring. Noe av variasjonen kan skyldes ulikheter i rapportering mellom landene, men forskjellene er for store og gjennomgripende til at dette holder som forklaring. En slik øvelse i å fortolke variasjon i helse og sykdom mellom befolkningsgrupper og over tid er en god måte å utvikle en kritisk sans for årsaker til sykdom i vid forstand. Variasjonen er ikke alene naturgitt.

Derfor kan denne boken brukes av mange. Selvsagt vil den passe for alle som i sitt virke må forholde seg til hvordan det står til i Norge sammenliknet med andre land i Europa. Det setter vår sykdomsbyrde i et perspektiv. Men den kan også brukes i undervisning hvor studenter eller unge forskere stimuleres til å foreslå forklaringer. En betydelig del av medisinsk forskning dreier seg om å finne gode forklaringer på variasjon av denne typen. Atlaset viser blant annet at dødeligheten av koronar hjertesykdom for dem under 65 år var nesten ti ganger høyere i Russland enn i Norge.

Dataene blir presentert på tre ulike måter: ved rangerte søylediagrammer, kart og ved linjediagrammer som viser utvikling over tid. Dessuten er landene delt inn i ulike områder, henholdsvis med lav og høy dødelighet. Så tar man for seg ulike helseområder, som demografi, dødelighet, sykelighet, livsstil og miljøfaktorer før det avsluttes med indikatorer på helsetjenester.

Det er problematisk at boken er såpass ordknapp. Innledningsvis er det to sider med en meget overfladisk beskrivelse av metodene som er brukt. Det holder vel ikke helt at man konstaterer at dataene ble samlet, validert og behandlet på en uniform måte for å sikre internasjonal sammenliknbarhet. Boken presenterer ulikheter i helse mellom befolkningsgrupper definert på nasjonalstatsnivå. Men man overser fullstendig sosial ulikhet innad i landene og omfanget av slik ulikhet på tvers av landene. Vi vet godt at omfanget av slik ulikhet er betydelig og her har WHO glemt seg. Til ross for disse innvendingene anbefales atlaset bredt fordi det gir et lett tilgjengelig og oppdatert kunnskapsgrunnlag av betydning.

Anbefalte artikler