Stor lærebok i transfusjonsmedisin

Hans Erik Heier Om forfatteren
Artikkel

T, Simon

EL, Snyder

BG et al, Solheim

Rossi’s Principles of transfusion medicine

4. utg. 1 112 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP 150

ISBN 978-1-4051-7588-3

Verdens sannsynligvis største lærebok i transfusjonsmedisin foreligger nå i revidert utgave, sju år etter den forrige. Forfatterne har som ambisjon å skape den beste faglige referansetekst for alle som arbeider med transfusjon, enten hos pasienten eller i den klinikknære blodbanken.

Hele 114 forfattere har bidratt, hvorav 85 fra USA og seks fra Canada. Boken er utarbeidet primært for amerikanske forhold og gis ut i samarbeid med American Association of Blood Banks. Redaktørene angir imidlertid at de har ønsket å tilpasse denne utgaven mer til internasjonale perspektiver enn før. En av redaktørene er norsk.

Stoffet presenteres i seks seksjoner og 66 kapitler. Seksjonene omfatter fremstilling og alminnelig bruk av blodkomponenter, kliniske indikasjoner relatert til fagområder, aferese som blodkilde og behandlingsform, farer og bivirkninger ved transfusjon, samt celleterapi. Både basale og kliniske aspekter får god plass. Innholdet dekker derfor det meste av det transfusjonsmedisinske fagområdet. Man kunne ønsket seg en mer omfattende drøfting av globale, ressursmessige og etiske aspekter ved transfusjon. Amerikansk lov- og regelverk drøftes derimot grundig i et eget kapittel.

Fremstillingen er gjennomgående klar og lettlest. Det stikkes ikke under stol at kunnskapsnivået i transfusjonsmedisin ofte ikke er tilfredsstillende, og det gis gode drøftinger av kontroversielle forhold, som f.eks. den kliniske betydningen av endringer i erytrocytter ved lagring i blodbank. Amerikanernes konfliktfylte forhold til leukocyttfiltrering av blodprodukter behandles i et eget kapitel. Antallet referanser er meget stort.

Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt behandles i et nyskrevet og kompakt kapittel. Omtalen av programmer for antenatal diagnostikk og oppfølging ved immunisering er svært summarisk. Teksten om føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni er dessverre spredt på flere steder, og neonatal alloimmun granulocytopeni omtales meget kortfattet. Ved neste revisjon vil man ønske seg en samlet og bredere gjennomgang av mor-barn-immunologiske tilstander og profylakse og behandlingsformer ved slike.

Det er mye tekst og den er relativt sparsomt illustrert. Alle illustrasjoner er i svart-hvitt. Skriften er ganske grå og mindre enn i forrige utgave. Boken er derfor ikke spesielt fristende å lese. Mange kapitler ville ha tjent på at man hadde kondensert teksten. Dette kompenseres delvis med gode resymeer etter hvert kapittel.

Med disse forbeholdene anbefales boken til alle som ønsker å sette seg grundig inn i sentrale aspekter ved moderne transfusjonsmedisin. Den er også med på å gi identitet til et ungt fagområde som ofte glemmes i den store sammenhengen, til tross for at det er av grunnleggende betydning for det somatiske helsevesenet.

Anbefalte artikler