Skarpere lys på arbeidsevne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  L., Nordenfelt

  The concept of work ability

  234 s. Brüssel: Peter Lang Publishing, 2008. Pris EUR 30

  ISBN 978-90-5201-450-0

  Det sitter mange leger – i trygdevesen og helsetjeneste – og vurderer pasientenes evne til å arbeide. De er blitt spurt om hvor mye nedsatt arbeidsevnen er, om nedsettelsen beror på sykdom, og prognosen. Vanskelige spørsmål synes de fleste, og verre blir det når begrepene har ulik betydning i ulike sammenhenger. Denne boken av den svenske filosofen Lennart Nordenfelt er et forsøk på avklaring ved hjelp av begrepsanalyse. Hva mener vi med arbeidsevne og hva burde vi mene?

  Nordenfelts arbeider er internasjonalt kjent innenfor to områder: handlingsteori og begrepsanalyser av helse, sykdom og funksjonsevne. Innholdet er basert på hans erfaringer innenfor begge områdene og er presentert i fire deler: Arbeid og arbeidsevne i samtidslitteraturen, En handlingsteoretisk tilnærming til arbeidsevne, Arbeidsevne og medisinske tilstander, Om vurdering av arbeidsevne.

  Innledningsvis gir forfatteren en oversikt over trygdemedisinske metoder for vurdering av arbeidsevne. Han tar også opp bruken av arbeidsevnebegrepet i profesjonsutdanning og lønnsforhandlinger. Denne bredden i tilnærmingen er tiltalende og spennende. For en trygdemedisiner er avsnittet om forskningen til Strauss og medarbeidere spesielt interessant, med deres betoning av «trøstearbeid» (comfort work) og «følelsesarbeid» (sentimental work) som vanlige og krevende deler av mange jobber.

  I den påfølgende delen legges først det teoretiske grunnlaget for analysene, deretter drøftes de typer kompetanse og andre evner som bør inngå i arbeidsevne. Interessant er Nordenfelts tydelige standpunkt at vilje og motivasjon ikke skal regnes som en evne, men er en forutsetning for all handling, unntatt under spesielle omstendigheter, f.eks. ved dyp depresjon.

  I delen om forholdet mellom arbeidsevne og helse/sykdom viser forfatteren til vanskene med å enes om en felles teoretisk definisjon av sykdom som kriterium for trygdeytelser. Han anbefaler derfor pragmatiske løsninger og foreslår og beskriver et holistisk sykdomsbegrep. Han drøfter hvilke forutsetninger som må være til stede. I den siste delen gis kommentarer til ulike måter å vurdere arbeidsevne på. Nordenfelt tviler på mulighetene til å gjøre en rettferdig arbeidsevnevurdering utelukkende basert på skjemaer. Han mener at evnen må vurderes individuelt og må relatere individets evner til rådende krav og omstendigheter.

  Dette er en spennende bok som drøfter viktige trygdemedisinske begreper. På markedet finnes få alternativer. Boken egner seg for praktikere, forskere og politikere. Språket er klart og tydelig. Selv om forfatteren tar opp filosofiske temaer er stoffet lett tilgjengelig for en vanlig leser. De vanskelige spørsmålene som må besvares ved enhver arbeidsevnevurdering, får ny belysning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media