Biologiske metoder anvendt for rettsmedisinske formål

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  A., Gunn

  Essential forensic biology

  2. utg. 424 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009. Pris GBP30

  ISBN 978-0-470-75803-8

  Stoffet presenteres i tre bolker som omhandler hvordan undersøkelse av mennesker (del A), invertebrater og vertebrater (del B) og til slutt sopp, planter og mikrober (del C) kan benyttes for rettsmedisinske formål. Hvert kapittel åpner med en beskrivelse av hva leseren bør kunne tilegne seg av kunnskaper og avslutter med en rekke kontrollspørsmål. I tillegg er det gitt forslag til prosjektarbeider (studentprosjekter) som er egnet for ytterligere fordypning i de enkelte emner. Boken har et lettfattelig språk, lekre bilder/illustrasjoner og er rik på referanser til originallitteratur. Nytt for andreutgaven er at kapitlene inneholder såkalte «case-studies», korte beskrivelser fra historiske kriminalsaker, som eksemplifiserer hvordan de utvalgte temaene for de enkelte kapitler har vært relevante for å belyse eller oppklare disse sakene.

  Svært mange emner er bredt dekket. Del A som omhandler rettsmedisin og mennesker, har en introduksjon til både rettspatologi og rettsgenetikk. Denne delen, til tross for at mye av dette er nytt i denne utgaven, er overfladisk og med illustrasjoner og bilder hentet fra andre lærebøker som spesifikt omhandler rettspatologi og rettsgenetikk. For studenter som skal fordype seg i disse emnene, finnes det andre og bedre alternativer enn denne boken.

  De øvrige to delene, spesielt det som omhandler insekter, gir en god introduksjon til de respektive fagområder. Målgruppen er primært bachelor- og mastergradsstudenter i biologi eller veterinærmedisin som ønsker en introduksjon til rettsmedisinsk biologi. Og for denne gruppen kan dette være en nyttig lærebok.

  For leger, rettsgenetikere og rettspatologer vil det være andre bøker og oppslagsverker som er mer sentrale. Boken kan imidlertid være av verdi som et supplement til øvrig litteratur nettopp fordi den har en slik bred introduksjon til ulike emner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media